Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Kế Toán Thiên Ưng
Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu 01A-TNDN

Chú ý: bắt đầu từ quý 4 năm 2014 Doanh nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ phải tính ra số thuế TNDN tạm nộp quý.

Theo điều 17 của TT 151/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2014

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai tạm tính theo quý, Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNDN cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. tờ khai thuế tndnThời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu sau quý.
Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý bao gồm:

-  Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC – dành cho DN thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn chứng từ và xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế hoặc doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ.
- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC: áp dụng trong trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế. Căn cứ để tính thu nhập doanh nghiệp trong quý là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề.
Chú ý: Trong năm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ được chọn một trong hai hình thức kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý ổn định cả năm theo mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN.

Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ hương hướng dẫn các bạn cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

1. Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý - Mẫu 01A/TNDN

                                         
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm …....
[02] Lần đầu [  ]                [03] Bổ sung lần thứ [  ]
[   ]   Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa
                     [   ]    Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế   
 [05] Mã số thuế:                            
[06] Địa chỉ:  .......................................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố: ......................................................
[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................................
 [12] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................

 [13] Mã số thuế:                            
[14] Địa chỉ:  .......................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: .........................................
[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ......................
[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………
                                                                                         Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ
tiêu
 
Số tiền
1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [21]  
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [22]  
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) [23]  
4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24]  
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25]  
6 Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) [26]  
7 Thu nhập miễn thuế [27]  
8 Số lỗ chuyển kỳ này [28]  
9 Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) [29]  
9.1 Trong đó: + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20% [30]  
9.2                  + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22% [31]  
9.3                  + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi [32]  
                   + Thuế suất ưu đãi (%) [32a]  
9.4                  + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác [33]  
                 + Thuế suất khác (%) [33a]  
10 Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a]) [34]  
11 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [35]  
11.1 Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có) [35a]  
11.2                  + Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có) [35b]  
12 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35]) [36]  
[37] Đối tượng được gia hạn    [   ]
[37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ...........................................
[37b] Thời hạn được gia hạn: ....................................................................................
[37c] Số thuế TNDN được gia hạn : .........................................................................
[37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:...........................................,....................
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:............
...., ngày......... tháng........... năm..........
                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
 
Ghi chú: - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
 

2. Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính - cụ thể từng chỉ tiêu trên phần mềm hỗ trợ kế toán:

Chỉ tiêu Nội dung
-  Chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm là quý nào
-  Chỉ tiêu [02] Lần đầu tích vào ô này khi thực hiện khai lần đầu hoặc khai thay đổi nội dung tờ khai lần đầu trong thời hạn nộp tờ khai.
 
-  Chỉ tiêu [03] Bổ sung lần thứ Ghi lần khai bổ sung cho tờ khai chính thức
-  Chỉ tiêu [04] Tên người nộp thuế Ghi chính xác tên người nộp thuế như đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.
-  Chỉ tiêu [05] Mã số thuế Ghi đầy đủ mã số thuế của NNT do cơ quan thuế cấp khi đăng ký thuế
-  Chỉ tiêu [06] đến [08]:  Ghi đúng địa chỉ, trụ sở của NNT như đã đăng ký với cơ quan thuế.
-  Chỉ tiêu [09] đến [11]: Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của NNT.
-  Chỉ tiêu [12] Tên đại lý thuế (nếu có) Nếu NNT ký hợp đồng dịch vụ với Đại lý thuế để khai thuế thì ghi chính xác tên Đại lý thuế theo Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cơ quan thuế
-  Chỉ tiêu [13] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế.
-  Chỉ tiêu [14] đến [16]: Ghi đúng địa chỉ, văn phòng trụ sở của Đại lý thuế theo Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cho cơ quan thuế.
-  Chỉ tiêu [17] đến [19]: Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của Đại lý thuế theo Họp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cơ quan thuế.
-  Chỉ tiêu [20] Hợp đồng đại lý thuế: Ghi số và ngày Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cho cơ quan thuế.
- Chỉ tiêu [21] - Doanh thu phát sinh trong kỳ Là tổng doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế (chưa có thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; hoặc có thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.
- Chỉ tiêu [22] – Chi phí phát sinh trong kỳ Là toàn bộ các khoản chi phí hợp lý phát sinh liên quan đến doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Chỉ tiêu này bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác.
- Chỉ tiêu [23] Lợi nhuận phát sinh trong kỳ  Được xác định bằng doanh thu phát sinh trong kỳ trừ (-) chi phí phát sinh trong kỳ. [23] = [21] - [22]
- Chỉ tiêu [24] Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theo chế độ kế toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, làm tăng tổng lợi nhuận phát sinh của cơ sở kinh doanh, ví dụ như: chi phí khấu hao tài sản cố định không đúng quy định. Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định, chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định, các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí, chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp...
- Chỉ tiêu [25] Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế  Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế phản ánh tổng số tiền của tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến giảm lợi nhuận phát sinh trong kỳ tính thuế như: lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế quý trước, chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng...
- Chỉ tiêu [26] Thu nhập chịu thuế  Được xác định bằng lợi nhuận phát sinh trong kỳ cộng (+) điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế trừ (-) điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế. [26] = [23] + [24] - [25]
-  Chỉ tiêu [27] – Thu nhập miễn thuế là thu nhập được miễn trong kỳ tính thuế được xác định căn cứ vào điều kiện thực tế cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi thuế theo Luật thuế TNDN. Nếu doanh nghiệp của các bạn thuộc diện được ưu đãi thuế (Nghị định 218/2013/NĐ-CP) thì các bạn đưa thu nhập được miễn thuế đó vào đây, còn không các bạn bỏ qua.
Chi tiết: Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
- Chỉ tiêu [28] – Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang theo quy định của Luật thuế TNDN. Các bạn chú ý: với chỉ tiêu 28 này các bạn chỉ có thể điền dữ liệu nếu có số tiền phát sinh ở chi tiêu 29 – Thu nhập tính thuế. Và số lỗ được chuyển không được lớn hơn số tiền ở chỉ tiêu 29.
 - Chỉ tiêu [30] - Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20% là thu nhập tính thuế của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 20%. Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu [31] - Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%: là thu nhập tính thuế của cơ sở kinh doanh phát sinh trong kỳ áp dụng thuế suất thuế TNDN 22% theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN.
Chú ý: Với chỉ tiêu 30 và 31 các bạn chỉ phải điền khi có số tiền phát sinh ở chỉ tiêu 29 ( tức là có thu nhập tính thuế). Nhiệm vụ của các bạn là phải đưa số tiền ở chỉ tiêu 29 đó vào chỉ tiêu 30 hoặc 31 theo mức thuế suất mà DN các bạn áp dụng.
- Chỉ tiêu [36]: Thuế Thu nhập doanh phải nộp trong kỳ Số tiền phát sinh ở chỉ tiêu này chính là số tiền DN phải nộp. Hạn nộp tiền cũng chính là hạn nộp tờ khai.
 
Các chỉ têu còn lại ít gặp phải, Nếu các bạn thuộc diện được giảm thuế thì các bạn có thể đặt chuột và ô chỉ tiêu cần biết rồi ấn phím F1 để biết nội dung của các chỉ tiêu đó. Nếu vẫn chưa hiểu kỹ thì các bạn có thể liên hệ với Kế Toán Thiên Ưng qua số 0989.233.284 – chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn.

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý hiện hànhBình chọn bài viết
Xem kết quả: / 3 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật thuế TNDN mới nhất năm 2018
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên
Hướng dẫn về khoản chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên: về thuế TNDN và thuế TNCN
Cách xác định lãi lỗ và chuyển lỗ thuế TNDN
Hướng dẫn cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản thu nhập được Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản thu nhập được Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp...
Các khoản thu nhập khác bao gồm những gì?
Các khoản thu nhập khác bao gồm những gì?
Thời điểm và cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN
Cách xác định Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 82
Tổng truy cập: 60.443.005

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại