Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Hướng dẫn cá nhận tự làm quyết toán thuế TNCN năm 2019

HƯỚNG DẪN CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN
(ÁP DỤNG CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ THU NHẬP TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG)

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN:
1. Có số thuế Phải nộp thêm:
Kế Toán Thiên Ưng lấy ví dụ 1:
Trong năm 2018, Anh Hải phát sinh thu nhập tại 2 nơi như sau:
1. Công ty Kế Toán Thiên Ưng:
- Ký hợp đồng lao động 36 tháng
- Thu nhập mỗi tháng nhận được: 10 triệu/tháng (không có khoản thu nhập được miễn thuế -> Thu nhập chịu thuế mỗi tháng của anh Hải là 10 triệu)
- Giảm trừ:
+ Gia cảnh: 9 triệu (Anh Hải không có người phụ thuộc để đăng ký)
+ Bảo hiểm bắt buộc: 1.050.000/tháng
=> Thu nhập tính thuế = 10.000.000 - (9.000.000 - 1.050.000) = - 50.000/tháng
=> Vì có thu nhập tính thuế âm nên hàng tháng anh Hải không bị khấu trừ thuế TNCN tại công ty Thiên Ưng
2. Công ty Minh Vương:
- Ký hợp đồng thời vụ 2 tháng
- Thu nhập mỗi tháng nhận được: 1.500.000/tháng
=> Do mỗi tháng chỉ nhận được 1.500.000 đồng (dưới 2 triệu) nên anh Hải không bị công ty Minh Vương khấu trừ thuế TNCN.
* Tổng kết thu nhập trong năm 2018 của anh Hải:
Nơi phát sinh thu nhập Thu nhập chịu thuế Các khoản giảm trừ
Công ty Thiên Ưng = 10.000.000 x 12 = 120.000.000 = (9.000.000 x 12) + (1.050.000 x 12) = 120.600.000
Công ty Minh Vương = 1.500.000+ 1.500.000 = 3.000.000 0
Tổng Cộng cả năm 123.000.000 120.600.000
* Quyết toán:
=> Thu nhập tính thuế của năm 2018 = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ 
= 123.000.000 - 120.600.000 = 2.400.000
=> Khi thu nhập tính thuế của cả năm mà ra kết quả dương => Năm đó cá nhân sẽ phải nộp tiền thuế TNCN (tính trên thu nhập tính thuế dương đó).

=> Số thuế TNCN phải nộp năm 2018 được xác định như sau:
- Thu nhập tính thuế bình quân tháng: 2.400.00 / 12 = 200.000
- Với mức TNTT là 200.000 thì mức thuế suất theo biểu lũy tiền từng phần là 5%
=> Số thuế TNCN phải nộp của 1 tháng là: 200.000 x 5% = 10.000
=> Số thuế TNCN phải nộp của cả năm 2018 là: 10.000 x 12 = 120.000
=> Nhưng trong năm 2018, anh Hải chưa bị khấu trừ thuế TNCN ở công ty nào => Năm 2018 anh Hải đang nộp thiếu tiền thuế TNCN => Trường hợp của anh Hải là bắt buộc phải tự QTT Thuế TNCN với cơ quan thuế (không đủ điều kiện ủy quyền cho công ty Thiên Ưng làm QTT thay vì có thu nhập vãng lai (tại công ty Minh Vương) mà chưa bị khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, và cũng không thể ủy quyền cho công ty Minh Vương vì chỉ ký HĐ dưới 3 tháng với họ).
2. Có thuế nộp thừa yêu cầu Hoàn thuế hoặc bù trừ thuế sang kỳ tính thuế sau:
Kế Toán Thiên Ưng lấy ví dụ 2:
Trong năm 2018, Chị Mai phát sinh thu nhập tại 2 nơi như sau:
1. Công ty Kế Toán Thiên Ưng:Cá nhân tự làm quyết toán thuế TNCN 2019
- Ký hợp đồng lao động vô thời hạn.
- Thu nhập mỗi tháng nhận được:
+ Lương chính: 6.000.000/tháng
+ Phụ cấp ăn trưa: 500.000/tháng
- Giảm trừ:
+ Gia cảnh: 9 triệu (không có người phụ thuộc)
+ Bảo hiểm bắt buộc: 630.000/tháng
=> Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – các khoản miễn thuế = (6.000.000 + 500.000) – 500.000 = 6.000.000
=> Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  - Các khoản giảm trừ = 6.000.000 - (9.000.000 + 630.000) = - 3.630.000/tháng
=> Vì có thu nhập tính thuế âm nên hàng tháng Chị Mai không bị khấu trừ thuế TNCN tại công ty Thiên Ưng
2. Công ty Hồng Anh:
- Ký hợp đồng 6 tháng (Từ tháng 1/2018 đến hết tháng 6/2018)
- Thu nhập mỗi tháng nhận được:
+ Lương Chính: 1.900.000/tháng
+ Phụ cấp điện thoại: 300.000/tháng
-  Giảm trừ:
+ Gia cảnh: vì đã chị Mai đã lựa chọn lấy giảm trừ bản thân bên công ty Thiên Ưng nên không được giảm trừ bản thân bên công ty Hồng Anh nữa (mỗi người chỉ được lấy giảm trừ bản thân tại 1 nơi). Còn người phụ thuộc chị Mai không có nên không có các khoản giảm trừ (Lưu ý: Nếu chị Mai có người phụ thuộc thì vẫn có thể đăng ký tại công ty Hồng Anh để lấy giảm trừ được – Luật thuế TNCN cho phép đăng ký NPT khác với nơi lấy giảm trừ bản thân)
=> Thu nhập chịu thuế = (1.900.000 + 300.000) – 300.000 = 1.900.000
=> Thu nhập tính thuế = 1.900.000/tháng
=> Vì có thu nhập tính thuế dương nên hàng tháng Chị Mai bị khấu trừ thuế TNCN tại công ty Hồng Anh khấu trừ: 1.900.000  X 5% = 95.000/tháng (với mức TNTT là 2 triệu thì mức thuế suất theo biểu lũy tiền từng phần là 5%)
* Tổng kết thu nhập và số tiền thuế TNCN đã bị khấu trừ trong năm 2018 của chị Mai:

Nơi làm việc Tổng Thu nhập Thu nhập miễn thuế Thu nhập chịu thuế Các khoản
giảm trừ
Thu nhập tính thuế Số tiền thuế
đã bị khấu trừ
Thiên Ưng =(6.00.000+500.000)X12
= 78.000.000
=500.000X12
=6.000.0000
=6.000.000X12
=72.000.000
=(9.000.000x12)
+(630.000x12)
= 115.560.000
=-3.630.000X12
= -43.560.000
0
Hồng Anh = (1.900.000+300.000)X6
= 13.200.000
=300.000X6
=1.800.000
=1.900.000X6
=11.400.000
0 = 1.900.000X6
= 11.400.000
=95.000X6
=570.000
Quyết Toán 91.200.000 7.800.000 83.400.000 115.560.000 - 32.160.000 570.000
Khi quyết toán mà có số tiền thu nhập tính thuế ra âm => Năm đó, Chị Mai không phải nộp tiền thuế TNCN
Mà thực tế trong năm chị Mai đã bị công ty Hồng Anh khấu trừ 570.000 tiền thuế => Đây là số thuế TNCN nộp thừa của năm 2018
=> Chị mai muốn hoàn lại hoặc bù trừ sang kỳ tính thuế sau số tiền thuế 570.000 này thì phải tự quyết toán thuế TNCN (Chị Mai không đủ điều kiện làm ủy quyền cho cả 2 công ty trên vì ký hợp HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi)
Lưu ý: Nếu chị Mai không muốn muốn hoàn lại hoặc bù trừ sang kỳ tính thuế sau số tiền thuế 570.000 thì không cần phải làm QTT TNCN.
II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI LÀM QTT TNCN:
1. Cá nhân cư trú có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.
Ví dụ: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
2. Cá nhân cư trú đã nộp đủ số thuế TNCN phải nộp trong năm. (Không nộp thừa và cũng không nộp thiếu)
3. Cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm.
III. HỒ SƠ KÊ KHAI
1. Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc _ Mẫu theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.
2.Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài(nếu có)_ Bản chụp. Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.
3.Các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học(nếu có)_ Bản chụp
4.Trường hợp cá nhân nhận thu thập từ các tổ chức Quốc tế, Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu thập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã chi trả của đơn vị, tổ chức trả thu thập ở nước ngoài.

IV. NƠI NỘP HỒ SƠ QTT TNCN
1. Tại CƠ QUAN THUẾ (Cục thuế Hoặc Chi cục thuế) TRỰC TIẾP QUẢN LÝ Tổ chức chi trả thu nhập dành cho:
1.1.Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.
1.2.Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

2. Tại CỤC THUẾ dành cho:
2.1.Cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán.
2.2.Cá nhân có thu nhập từ các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

3. Tại CHI CỤC THUẾ - NƠI CƯ TRÚ CÁ NHÂN (Nơi Thường trú hoặc tạm trú) dành cho:
3. 1.Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.
3. 2.Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3(ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.
3. 3.Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.
3.4.Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.
=> Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi thì  được lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

V. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN
Chậm nhất là ngày 01/04/2019
Theo công văn số 7040/CT-TNCN ngày 22/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp MST người phụ thuộc thì
Nếu có số thuế nộp thừa xin hoàn, cá nhân nên nộp hồ sơ sau thời hạn quyết toán (1/4/2019), trường hợp này sẽ được miễn phạt về hành vi chậm quyết toán thuế. (để tránh ùn tắc trong công tác nhận hồ sơ)

V. Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế TNCN trên phần kê khai thuế:

Các bạn lần lượt làm theo các bước sau:
Bước 1: Làm bảng tổng hợp thu nhập phát sinh trong năm 2018.
Bảng tổng hợp thu nhập của các nhân để làm QTT
- Căn cứ vào: Phiếu thanh toán tiền lương từng tháng của từng nơi phát sinh thu nhập để các bạn làm bảng tính này
- Các bạn muốn lấy bảng tính quyết toán thuế TNCN này về tham khảo thì comment để lại mail phía cuối bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn.
Bước 2: Lựa chọn nơi thực hiện làm tờ khai quyết toán:
Các phần mềm có thể sử dụng làm tờ khai QTT TNCN:
- Phần mềm hỗ trợ kê khai: HTKK 4.1... (Các bạn vào trang web của Tổng Cục Thuế http://www.gdt.gov.vn để tải bản mới nhất về)
- Phần mềm Kiểm tra quyết toán thuế TNCN: HTKT TCNC v3.3.1 (Các bạn vào trang web https://www.tncnonline.com.vn để tải về)
- Ngoài ra, các bạn có thể thực hiện Kê khai online trực tuyến tại trang web http://thuedientu.gdt.gov.vn (Hoặc trang https://canhan.gdt.gov.vn/)
Sau khi tải về các bạn tiền hành cài đặt vào máy tính của mình rồi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo các bước sau:
B1: Đăng nhập hệ thống/ Nhập thông tin
1.Nhập Mã số cá nhân => nhấn Đồng ý. (nếu MST chưa có trong hệ thống thì chọn Mã số thuế mới sau đó nhâp thông tin NNT
2.Nhập thông tin người nộp thuế: Điền các thông tin bắt buộc có dấu (*), Ngày bắt đầu năm tài chính: nhập 01/01
Sau khi nhập thông tin vào bảng thông tin NNT thì nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin sử dụng cho các tờ khai sau. Trường hợp quyết toán thuế có thừa thuế mà NNT muốn hoàn thì ghi rõ số tài khoản (ghi rõ 3 cấp: Tên Ngân hang, Chi nhánh, Thành phố chi nhánh trực thuộc); Ví dụ: tài khoản số xxxxxxxxx tại Ngân hang TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh 11, TP. HCM. Sau đó, nhấn nút Đóng để về màn hình ban đầu.
B2: Phần kê khai
Để vào mục tờ khai quyết toán: Vào “ Quyết toán thuế TNCN” =>Tờ khai 02/QTT- TNCN => chọn “chính thức” cho tờ khai đầu, vào phần nhập tờ khai.
Tại phần nhập tờ khai, điền số liệu vào các tờ khai theo trình tự như sau:

Phần 1: Thông tin người phụ thuộc (Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN)
Nếu các bạn có người phụ thuộc thì làm phụ lục này trước để thông tin này sẽ nhảy số tiền giảm trừ người phụ thuộc lên chỉ 30 trên tờ khai 02/QTT-TNCN:
Phụ lục 02-1BK-QTT-TNCN
Cách làm phụ lục người phụ thuộc các bạn xem tại đây: Cách làm tờ người người phụ thuộc
Lưu ý:
+ Với những người phụ thuộc đã đăng ký và đã được cấp MST NPT trong năm 2018 rồi thì các bạn đưa thông tin vào mục I
+ Đối với những người phụ thuộc đến khi làm QTT TNCN mới đăng ký thì các bạn cho vào mục 2
Phần II: Thông tin tờ khai Quyết toán thuế TNCN (Mẫu 02/QTT-TNNC):
Mẫu tờ khai QTT TNCN Mẫu 02/QTT-TNCN
 
Cách làm các chỉ tiêu trên tờ khai như sau:
- Căn cứ vào: Bảng tính quyết toán thuế TNCN các bạn đưa thông tin vào tờ khai:

+ Chỉ tiêu [22] = [23] + [24] (tụ nhảy)
+ Chỉ tiêu [23] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam, bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
+ Chỉ tiêu [24] Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
+ Chỉ tiêu [25] Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
+ Chỉ tiêu [26] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam. 
+ Chỉ tiêu [27] Số người phụ thuộc: Tự động lấy từ phụ lục 02-1BK-QTT--TNCN sang (nếu có)
+ Chỉ tiêu [28] = [29] + [30]+ [31] + [32] + [33](tụ nhảy)
+ Chỉ tiêu [29] Cho bản thân cá nhân: Tự nhảy = 9.000.000 X 12 = 108.000.000
+ Chỉ tiêu [30] Cho những người phụ thuộc được giảm trừ:
Tự nhảy theo thông tin bên phụ lục = 3.600.000 X số lượng người phụ thuộc X 12
+ Chỉ tiêu [31] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước.
+ Chỉ tiêu [32] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. 
+ Chỉ tiêu [33] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá một (01) triệu đồng/tháng. 
+ Chỉ tiêu [34] Thu nhập tính thuế = [22] - [25] - [28] (tụ nhảy)
+ Chỉ tiêu [35] Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Phần mềm tự nhảy
Công thức tại chỉ tiêu [35] được xác định như sau:
chỉ tiêu [35] = ((Chỉ tiêu [34] / 12) X Thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần) X 12
+ Chỉ tiêu [36] = [37] + [38] + [39] - [40] (tụ nhảy)
+ Chỉ tiêu [37] Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã  khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ, căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập. 
+ Chỉ tiêu [38] Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam, căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. 
+ Chỉ tiêu [39] Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%. 
+ Chỉ tiêu [40] Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ, đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước. 
+ Chỉ tiêu [41] = [42] + [43] (tụ nhảy)
+ Chỉ tiêu [42] Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế (Tự động nhảy)
(Được giảm 50% theo Thông tư số 128/2014/TT-BTC
+ Chỉ tiêu [43] Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước. Trường hợp năm trước quyết toán thuế theo 12 liên tục kể từ khi đến Việt Nam, năm nay quyết toán thuế theo năm dương lịch thì được trừ số thuế tính trùng đã tính năm trước.
+ Chỉ tiêu [44] = [35] - [36] - [40] (tụ nhảy)
+ Chỉ tiêu [45] = [35] - [36] - [41] (tụ nhảy)
+ Chỉ tiêu [46] = [47] + [48] (tụ nhảy)
+ Chỉ tiêu [47] Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn vào tài khoản thì ghi vào chỉ tiêu này. 
+ Chỉ tiêu [48] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt..) thì ghi vào chỉ tiêu này. 
+ Chỉ tiêu [49] = [45] - [46] (tụ nhảy)
=> Xác định kết quả của tờ khai quyết toán thuế TNCN trên Mẫu 02/QTT-TNCN:
- Nếu có số tiền phát sinh tại Chỉ tiêu [44] thì đây chính là số tiền thuế các bạn phải nộp thêm. Hạn nộp là ngày 01/04/2019
- Nếu có số tiền phát sinh tại Chỉ tiêu [45]: Thì đây là số tiền thuế TNCN đã nộp thừa.
Đối với khoản tiền nộp thừa này có 2 sự lựa chọn:
1. Đề nghị hoàn thuế: Nếu muốn hoàn lại thì các bạn gõ số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [45] vào chỉ tiêu [47]
Lưu ý: Kh gõ số tiền vào chỉ tiêu số 47 thì các bạn phải nhập thông tin về tài khoản ngân hàng để CQT chi trả vào đó
2. Bù trừ cho kỳ sau: thì các bạn ko cần phải làm gì (PM đang để mặc định là bù trừ)
Sau khi hoàn chỉnh tờ khai thì nhấn nút Ghi, nếu phần mềm bảo ghi thành công thì kết xuất file, còn nếu lỗi thì xem lại lỗi sẽ báo màu hồng và NNT sửa lại cho hoàn chỉnh.
BƯỚC 3: Kết xuất và gửi File
Kết xuất: Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin và số liệu cho các biểu mẫu, bấm nút ghi để hoàn tất phần kê khai => bấm nút in tờ khai 2 bản. Sau đó bấm nút Kết xuất XML để lưu flie điện tử này (không thay đổi tên file).
Gửi file: Gửi file dữ liệu quyết toán thuế đến cơ quan thuế
Truy cập website http://tncnonline.com.vn. Vào mục Tra cứu MST để biết thông tin về MST, Ngày cấp MST cá nhân, tên cơ quan thuế quản lý => Ghi chú lại để nhập vào trang web khi gửi qua mạng.

Để gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN online qua mạng:
Các bạn truy cập vào trang web http://thuedientu.gdt.gov.vn (Hoặc trang https://canhan.gdt.gov.vn/)
Tại phần "Đăng Nhập Hệ Thống" các bạn chọn mục "Cá Nhân" (bên góc trái màn hình)
=> Ấn vào nút "Đăng Nhập" Bên góc trái màn hình trên cùng. => Nhập Mã số thuế và mã kiểm tra
 => Nhập các thông tin bắt buộc để đăng nhập hệ thống. 

=> Chọn "Quyết toán thuế" (Bên góc phải màn hình)
Hệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin tờ khai:
+ Kê khai trực tuyến: Bấm vào đây nếu bạn thực hiện kê khai trực tuyến mà ko cần thông qua phần mềm
+ Gửi tờ khai quyết toán thuế: Bấm vào đây nếu bạn đã thực hiện làm tờ khai QTT TNCN trên phần mềm và đã kết xuất được file
=> Sau khi các bạn đã bấm chọn "“Gửi file quyết toán thuế”
Hệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin tờ khai, các bạn nhập đầy đủ thông tin trên màn hình:
Tên người gửi (*): Nhập tên người thực hiện gửi tờ khai
Địa chỉ liên hệ (*): Nhập địa chỉ liên hệ để CQT liên hệ khi cần thiết: Số nhà, đường phố/ phường, xã/ Quận, huyện/ Thànhphố
Điện thoại liên lạc (*): Nhập số điện thoại liên lạc
Địa chỉ Email (*): Nhập địa chỉ Email, địa chỉ email phải đúng cấu trúc. Vídụ: abc@gmail.com
Chọn loại tờ khai: Chọn tờ khai 02/QTT-TNCN dành cho các nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (TT92/2015), hệ thống bắt buộc NNT tích chọn một trong hai điều kiện sau:
Tích vào ô này nếu NNT trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó NNT lựa chọn Cục thuế quản lý Tổ chức.
Tích vào ô này nếu NNT không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin v/v thay đổi nơi làm việc trong năm
Trường hợp NNT tích chọn ô đầu tiên “Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục Thuế”, thực hiện chọn Cục thuế nơi gửi tờ khai quyết toán.
Trường hợp NNT tích chọn ô tiếp theo “Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay dổi nơi làm việc trong năm”, hệ thống bắt buộc NNT chọn “Có” hoặc “Không” thay đổi nới làm việc.
2. Cách tra cứu tờ khai:

Tại Website: https://canhan.gdt.gov.vn
Bước 1: Chọn menu “Quyết toán thuế” chọn “Tra cứu tờ khai” => Các bạn lựa chọn các thông tin phù hợp
Sau đó ấn nút “Tra cứu”.
Bước 2: Ấn nút “Tra cứu”. Màn hình “Kết quả tra cứu” hiển thị kết quả tra cứu theo các tiêu chí đã lựa chọn ở bước 2
Bao gồm các thông tin sau:
Mã giao dịch: Tự động hiển thị
Tên tờ khai: tên file quyết toán thuế
Loại tờ khai: Hiển thị loại tờ khai chính thức hoặc bổ sung
Kỳ kê khai: Hiển thị kỳ tính thuế của file dữ liệu
Ngày gửi file: Hiển thị ngày gửi file lần cuốicùng.
Tên người gửi: Hiển thị tên người gửi file lầncuối cùng.
Địa chỉ liên hệ: Hiển thị địa chỉ của người gửi file lần cuối cùng.
Điện thoại: Hiển thị điện thoại của người gửi file lần cuối cùng.
Trạng thái: Hiển thị trạng thái của tờ khai của file tương ứng, một trong các trạng thái:
ICANHAN- Hồ sơ xử lý không thành công
ICANHAN- Tờ khai không chuyển dữ liệu xuống Cục thuế/ Chi cục thuế
ICANHAN- Tờ khai lỗi không chuyển đến trục ESB
ICANHAN- Tờ khai đã được xử lý để truyền xuống Cục/ Chi cục thuế
ICANHAN- Từ chối
ICANHAN- Đang xử lý
ICANHAN- Đã gửi lại file
ICANHAN- Đã phê duyệt
ICANHAN- Đã xử lý thành công
Tờ khai đã chuyển đến ICANHAN
Lý do từ chối: Hiển thị lý do từ chối của CQT với những file có trạng thái “Từ chối”
Chi tiết lỗi: Lý do cơ quan thuế từ chối file của CQCT gửi lên đượcnhận vào hệ thống tác nghiệp.
Lưu ý: Cá nhân theo dõi tình trạng file để liên hệ với CQT khi cần thiết.
 
 
CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THIÊN ƯNG XIN CHÚC CÁC BẠN
THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN THÀNH CÔNG
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 25 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Hướng dẫn hồ sơ - thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu CTT25/AC - Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Mẫu CTT25/AC là mẫu Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất năm 2015 là mẫu biểu được ban hành t...
Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân
Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại...
Cách xử lý: Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân khi đăng ký mã số thuế TNCN
Phụ cấp XĂNG XE, chi phí đi lại có được Miễn thuế thu nhập cá nhân không?
Quy định về: tiền Phụ cấp xăng xe có bị tính thuế TNCN không? Chi phí đi lại có được miễn thuế TNCN không?
Thủ tục hoàn thuế thu nhập nhập cá nhân
Hướng dẫn cách thực hiện các thủ tục để hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi đã quyết toán thuế TNCN.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 327
Tổng truy cập: 61.369.292

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại 35%
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại 35%
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại