Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Chế độ kế toán: Thông tư 133
Kế toán thiên ưng
Các quy định chung cần biết về Thông tư 133/2016/TT-BTC
Các quy định khi áp dụng chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2017
Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hàng theo phụ lục 1 của thông tư 133/2016/TT-BTC
Mẫu chứng từ kế toán theo thông tư 133 mới nhất 2018
Danh mục biểu mẫu các loại chứng từ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất áp dụng từ năm 2018 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Danh mục mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Hệ thống danh mục mẫu biểu sổ sách kế toán ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng để ghi sổ từ kỳ kế toán năm 2017
Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái tài khoản 413
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản 413 - chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 133/2016/TT-BTC khi doanh nghiệp có phát sinh những giao dịch ngoại tệ
Cách chuyển số dư đầu kỳ theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Hướng dẫn cách chuyển số dư đầu kỳ tài khoản kế toán khi chuyển từ quyết định 48/2006/QĐ-BTC sang áp dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 133
Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Quy định về mục đích, đối tượng, hệ thống và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo mẫu của thông tư 133/2016/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Cách hạch toán doanh thu bán hàng hóa dịch vụ theo TT 133
Cách hạch toán TK 511 - doanh thu bán hàng hóa dịch vụ theo TT 133 theo các phần: nguyên tắc hạch toán ghi nhận doanh thu, sơ đồ, kết chuyển doanh thu
Cách lập báo cáo tình hình tài chính theo mẫu của thông tư 133
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu B01a - DNN ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Mẫu và cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo TT 133
Hướng dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo mẫu Mẫu số S05-DNN ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Có mẫu sổ tiền gửi ngân hành trên Excel để các bạn tham khảo
Mẫu và cách ghi sổ Nhật Ký Chung theo Thông tư 133
Mẫu số S03a-DNN - Sổ nhật ký chung Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC. Hướng dẫn phương pháp cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel
Mẫu B01b - DNN - Trình bày báo cáo tình hình tài chính thành ngắn hạn và dài hạn
Hướng dẫn cách lập và trình bày báo cáo tình hình tài chính - Mẫu số B01b - DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Trình bày báo cáo tình hình tài chính thành ngắn hạn và dài hạn.
Các hình thức ghi sổ kế toán theo Thông tư 133
Các hình thức sổ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC gồm có: Hình thức kế toán Nhật ký chung, Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái và Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.
Cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo TT 133
Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu B02 - DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp theo TT 133
Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương phái trực tiếp - Mẫu số B03 - DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC.
Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 133
Hướng dẫn cách làm thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09 - DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Mẫu và cách lập Phiếu Thu theo thông tư 133
Cách lập phiếu thu - Mẫu 01-TT theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Hướng dẫn cách viết cụ thể từng chỉ tiêu trên phiếu thu.
Mẫu và cách lập PHIẾU CHI theo thông tư 133
Cách lập phiếu chi - Mẫu số 02 - TT theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn cách ghi cụ thể từng chỉ tiêu trên phiếu chi.
Hạch toán tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng - Theo thông tư 133
Cách định khoản hạch toán tiền gửi ngân hàng – TK 112 theo TT 133/2016/TT-BTC khi có giấy báo nợ - báo có của ngân hàng
Cách hạch toán tài khoản 111 - Tiền mặt theo Thông tư 133
Cách hạch toán tiền mặt tại quỹ theo nguyên tắc tại thông tư 133, có sơ đồ hạch toán tiền mặt bằng ngoại tệ, xử lý khi bị âm tiền mặt tại quỹ
Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133
Mẫu và cách lập sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Hướng dẫn cách làm mẫu S04a-DNN - sổ quỹ tiền mặt trên Excel
Mẫu và cách viết phiếu nhập kho theo thông tư 133
Cách viết phiếu nhập kho - Mẫu số 01 - VT ban hành theo thông tư 133. Có mẫu phiếu nhập kho bằng Excel đã được lập ghi mẫu nội dung cụ thể
Bài tập kế toán ngoại tệ chênh lệch tỷ giá có lời giải
Bài tập ví dụ về kế toán ngoại tệ khi có phát sinh các giao dịch ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá ngoại tệ có lời giải
Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo TT 133
Mẫu và cách lập bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo TT 133: Mẫu số 07­ - VT mới nhất dùng để phản ảnh nguyên vật liệu xuất kho trong tháng
Mẫu và cách lập phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo TT 133
Mẫu và cách lập phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo TT 133 mới nhất: Mẫu số 04 - VT dùng theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ để hạch toán và tính giá thành
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo TT 133/2016/TT-BTC mới nhất: Mẫu số 03 - VT dùng xác định số lượng chất lượng vật tư...
Mẫu và cách lập bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133
Mẫu và cách lập bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133 mới nhất: Mẫu số 11­ LĐTL dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương thực tế
Mẫu và cách lập bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133
Mẫu và cách lập bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133 mới nhất Mẫu số 10­ LĐTL để xác định số tiền BHXH phải nộp cho cơ quan BHXH
Mẫu và cách lập biên bản thanh lý - Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo TT 133
Mẫu và cách lập biên bản thanh lý - Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất: Mẫu số 09- LĐTL
Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT 133
Hướng dẫn cách lập mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133 mới nhất: Mẫu số 07- LĐTL dùng thanh toán các khoản thuê không lập hợp đồng
Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133
Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 mới nhất: Mẫu số 06- LĐTL dùng để thanh toán số tiền làm thêm cho người lao động
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo TT 133
Mẫu và cách lập phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 133 mới nhất: Mẫu số 05-LĐTL dùng lập bảng thanh toán tiền lương, tiền công
Cách lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tư 133
Mẫu, cách lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tư 133 mới nhất 2017 - Mẫu số 06 - TSCĐ để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ hàng tháng
Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133 - Cách lập cụ thể
Cách lập mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC hiện lực từ 1/1/2017: Mẫu số 05-TT dùng làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán
Mẫu bảng kê mua hàng theo thông tư 133 - Cách lập cụ thể
Cách lập mẫu bảng kê mua hàng theo thông tư 133/2016/TT-BTC hiện lực từ 1/1/2017: Mẫu số 06-VT dùng để kê khai vật tư, hàng hóa khi mua trên thị trường
Mẫu và cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133 mới nhất 2018
Cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất năm 2018 - Mẫu số 06 - TT có mẫu biên lai viết sẵn để bạn thực hành theo
Cách lập bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133
Mẫu và cách lập bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất năm 2017 - Mẫu số 01 - BH có mẫu biên bản thực tế để làm theo
Mẫu và cách lập biên bản giao nhận TSCĐ theo thông tư 133
Cách lập biên bản giao nhận tài sản cố định theo thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất có hiệu lực từ 2017 - Mẫu số 01 - TSCĐ có mẫu biên bản thực tế
Mẫu và cách lập biên bản thanh lý TSCĐ theo thông tư 133
Cách lập biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2017: Mẫu số 02- TSCĐ có Mẫu biên bản thực tế để tham khảo
Trang 1/2
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 55
Tổng truy cập: 53.310.011

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
( tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)

CS2: Phòng 207 tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
( Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - Cách cầu Định Công 300m )

CS 3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
 
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)

CS6: Phòng 805 - Tòa nhà CT2 - Chung cư Skylight - Ngõ Hòa Bình 6 - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội
HỒ CHÍ MINH:
CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)

CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
Giảm 50% Khóa Học Kế Toán Thực Tế
Giảm 50% Khóa Học Kế Toán Thực Tế
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại