Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế của hộ, cá nhân kinh doanh
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu 01/TTS Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản mới nhất năm 2021

Mẫu 01/TTS là mẫu tờ Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thuế thay cho cá nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN
(Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân)
Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế/ Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự: □
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế: □
[01] Kỳ tính thuế:
[01a] Năm ...
[01b] Kỳ thanh toán: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...
[01c] Tháng ... năm ...
[01d] Quý ... năm ... (Từ tháng .../... đến tháng .../...)
[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung lần thứ: ...
[04] Người nộp thuế: ……………………………………………………………………………
[05] Mã số thuế: ..........................................................
[06] Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………...
[07] Điện thoại: .............................. [08] Fax: ...................... [09] Email: ...............................
[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): .....................................................
[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): ........................................
[12] Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế thì khai thêm các thông tin sau:
[12a] Ngày sinh: …/…/…… [12b] Quốc tịch: ........................................
[12c] Số CMND/CCCD: .................... [12c.1] Ngày cấp: ................ [12c.2] Nơi cấp: ..................
Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không có CMND/CCCD tại Việt Nam thì kê khai thông tin tại một trong các thông tin sau:
[12d] Số hộ chiếu: ....................... [12d.1] Ngày cấp: ............ [12d.2] Nơi cấp: ...........................
[12đ] Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài): .......................
[12đ.1] Ngày cấp: ................................... [12đ.2] nơi cấp: .................................
[12e] Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài): ............................
[12e.1] Ngày cấp: ....................................... [12e.2] Nơi cấp: ...............................
[12f] Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác: ...............................................................................
[12f.1] Ngày cấp: .................................... [12f.2] Nơi cấp: ..........................................................
[12g] Nơi đăng ký thường trú: ................................................
[12g.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ..............................
[12g.2] Phường/xã/Thị trấn: ...................................................
[12g.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................
[12g.4] Tỉnh/Thành phố: ..........................................................
[12h] Chỗ ở hiện tại: ...............................................................
[12h.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................
[12h.2] Phường/xã/Thị trấn: ....................................................
[12h.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................................
[12h.4] Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................
[12i] Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có): Số: ........................................
[12i.1] Ngày cấp: …/…/…… [12i.2] Cơ quan cấp: .........................................................
[12k] Vốn kinh doanh (đồng): ....................................................
[13] Tên đi lý thuế (nếu có): .....................................................................................................
[14] Mã số thuế: .......................................................
[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số .......................... ngày …/…/……....
[16] Tổ chức khai, nộp thuế thay (nếu có): ............................................................................
[17] Mã số thuế:...........................................................................
[18] Địa chỉ: …………………………………………………………………………….......................
[19] Điện thoại: ...................... [20] Fax: ........................... [21] Email: ......................................
[22] Văn bản ủy quyền (nếu có): Số ................ ngày ..... tháng ..... năm .................................
Đơn vị tin: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Stiền
1
Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ
[23]  
2
Tổng doanh thu tính thuế
[24]  
3
Tổng số thuế GTGT phải nộp
[25]  
4
Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ
[26]  
5
Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng (nếu có)
[27]  
6 Tổng số thuế TNCN phải nộp từ nhận tiền phạt, bồi thường (nếu có) [28]  
7 Tổng số thuế TNCN phải nộp [29]=[26]+[28] [29]  
(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ................................
Chứng chỉ hành nghề số: .........
………., ngày ... tháng ... năm ..…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng du (nếu có)/ Ký điện tử)
 
 
 
Các bạn muốn lấy mẫu tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản - Mẫu 01/TTS Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
nêu trên thì có thể comment để lại mail ở cuối bài biết hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn
 
Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng xin được cung cấp mẫu 01/TTS đã được lập sẵn để các bạn tham khảo:

1. Mẫu tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản - Mẫu 01/TTS Do cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế 

Mẫu số: 01/TTS theo Thông tư 40/2021/TT-BTC
Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không có CMND/CCCD tại Việt Nam thì kê khai thông tin tại một trong các thông tin sau:
[12d] Số hộ chiếu: ....................... [12d.1] Ngày cấp: ............ [12d.2] Nơi cấp: ...........................
[12đ] Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài): .......................
[12đ.1] Ngày cấp: ................................... [12đ.2] nơi cấp: .................................
[12e] Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài): ............................
[12e.1] Ngày cấp: ....................................... [12e.2] Nơi cấp: ...............................
[12f] Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác: ...............................................................................
[12f.1] Ngày cấp: .................................... [12f.2] Nơi cấp: ..........................................................
[12g] Nơi đăng ký thường trú: ................................................
[12g.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................
[12g.2] Phường/xã/Thị trấn: ................................
[12g.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................
[12g.4] Tỉnh/Thành phố: ...........................................
[12h] Chỗ ở hiện tại: ...............................................................
[12h.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................
[12h.2] Phường/xã/Thị trấn: ....................................
[12h.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................
[12h.4] Tỉnh/Thành phố: .............................................................................
[12i] Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có): Số: ........................................
[12i.1] Ngày cấp: …/…/…… [12i.2] Cơ quan cấp: .........................................................
[12k] Vốn kinh doanh (đồng): ....................................................
[13] Tên đi lý thuế (nếu có): .....................................................................................................
[14] Mã số thuế:...............................................................
[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số .......................... ngày …/…/……....
[16] Tổ chức khai, nộp thuế thay (nếu có): ............................................................................
[17] Mã số thuế:................................................
[18] Địa chỉ: …………………………………………………………………………….......................
[19] Điện thoại: ...................... [20] Fax: ........................... [21] Email: ......................................
[22] Văn bản ủy quyền (nếu có): Số ................ ngày ..... tháng ..... năm .................................

Đơn vị tin: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Stiền
1
Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ
[23] 120.000.000
2
Tổng doanh thu tính thuế
[24] 120.000.000
3
Tổng số thuế GTGT phải nộp
[25] 6.000.000
4
Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ
[26] 6.000.000
5
Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng (nếu có)
[27] 0
6 Tổng số thuế TNCN phải nộp từ nhận tiền phạt, bồi thường (nếu có) [28] 0
7 Tổng số thuế TNCN phải nộp [29]=[26]+[28] [29] 12.000.000
(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ................................
Chứng chỉ hành nghề số: .........
Hà Nội……., ngày .02.. tháng .08.. năm ..2021…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng du (nếu có)/ Ký điện tử)
Thang

Nguyễn Văn Thắng

Lưu ý: Mẫu 01/TTS Do cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế trên đây là Kế Toán Thiên Ưng đang khai thông tin của cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế nên đang bỏ qua tất cả các chỉ tiêu [12] Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế thì khai thêm các thông tin sau:
Trường hợp nếu cá nhân tự khai thuế mà cá nhân kinh doanh đó thuộc trường hợp chưa đăng ký thuế thì cần khai thêm các thông tin tại chỉ tiêu [12] (Từ 12a đến 12k)

2. Mẫu tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản - Mẫu 01/TTS - Do Doanh nghiệp khai thay cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN
(Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân)
Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế/ Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự: □
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế: [X]
[01] Kỳ tính thuế:
[01a] Năm ...2021
[01b] Kỳ thanh toán: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...
[01c] Tháng ... năm ...
[01d] Quý ... năm ... (Từ tháng .../... đến tháng .../...)
[02] Lần đầu: [X]    [03] Bổ sung lần thứ: ...
[04] Người nộp thuế: NGUYỄN VĂN THẮNG……………………
[05] Mã số thuế: 8245268055
[06] Địa chỉ liên hệ: …173 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội…...
[07] Điện thoại: ...0989.233.284...... [08] Fax: ...................... [09] Email: ...Nguyenvanthang@gmail.com.......
[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): ......168226222................
[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): ........................................
[12] Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế thì khai thêm các thông tin sau:
[12a] Ngày sinh: ….......... [12b] Quốc tịch: ............................
[12c] Số CMND/CCCD: ................. [12c.1] Ngày cấp: ................ [12c.2] Nơi cấp: ...............
Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không có CMND/CCCD tại Việt Nam thì kê khai thông tin tại một trong các thông tin sau:
[12d] Số hộ chiếu: ....................... [12d.1] Ngày cấp: ............ [12d.2] Nơi cấp: ...........................
[12đ] Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài): .......................
[12đ.1] Ngày cấp: ................................... [12đ.2] nơi cấp: .................................
[12e] Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài): ............................
[12e.1] Ngày cấp: ....................................... [12e.2] Nơi cấp: ...............................
[12f] Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác: ...............................................................................
[12f.1] Ngày cấp: .................................... [12f.2] Nơi cấp: ..........................................................
[12g] Nơi đăng ký thường trú: ................................................
[12g.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................
[12g.2] Phường/xã/Thị trấn: .........................
[12g.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................
[12g.4] Tỉnh/Thành phố: ...........................................
[12h] Chỗ ở hiện tại: ...............................................................
[12h.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................
[12h.2] Phường/xã/Thị trấn: ..........................................
[12h.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................
[12h.4] Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................
[12i] Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có): Số: ........................................
[12i.1] Ngày cấp: …/…/…… [12i.2] Cơ quan cấp: .........................................................
[12k] Vốn kinh doanh (đồng): ....................................................
[13] Tên đi lý thuế (nếu có): .....................................................................................................
[14] Mã số thuế:............................................
[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số .......................... ngày …/…/……....
[16] Tổ chức khai, nộp thuế thay (nếu có): ......Công Ty Kế Toán Thiên Ưng..............
[17] Mã số thuế: 0106208569
[18] Địa chỉ: …Số 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.........
[19] Điện thoại: ..02462.925.251.. [20] Fax: ........................... [21] Email: ketoanthienung68@gmail.com........
[22] Văn bản ủy quyền (nếu có): Số ...01/UQ/NVT-KTTU.... ngày ...01.. tháng ...08.. năm ...2021..........

Đơn vị tin: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Stiền
1
Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ
[23] 120.000.000
2
Tổng doanh thu tính thuế
[24] 120.000.000
3
Tổng số thuế GTGT phải nộp
[25] 6.000.000
4
Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ
[26] 6.000.000
5
Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng (nếu có)
[27] 0
6 Tổng số thuế TNCN phải nộp từ nhận tiền phạt, bồi thường (nếu có) [28] 0
7 Tổng số thuế TNCN phải nộp [29]=[26]+[28] [29] 12.000.000
(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ................................
Chứng chỉ hành nghề số: .........
Hà Nội., ngày .02.. tháng .08.. năm ..2021…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng du (nếu có)/ Ký điện
tử)
Doanh nghiệp khai thay cá nhân

 

Lưu ý: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì trên tờ khai tích chọn “Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức hoặc ký điện tử theo quy định. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế thể hiện người nộp thuế là tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay.
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 2021
Hướng dẫn cách tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới nhất năm 2021 theo Thông tư 40/2021/TT-...
Cách tính thuế môn bài hộ kinh doanh, cá nhân KD 2021 (Bậc, mức thuế)
Hướng dẫn cách tính mức lệ phí môn bài phải nộp của Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kin...
Mẫu 01-1/BK-TTS - Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản 2021
Mẫu 01-1/BK-TTS là mẫu Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản mới nhất năm 2021 được Ban hành kèm ...
Kê khai nộp thuế thay cho cá nhân (chủ nhà) 2021
Quy định về kê khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tă...
Mẫu 01-2/BK-TTS bảng kê cá nhân cho thuê tài sản theo Thông tư 40/2021/TT-BTC
Mẫu 01-2/BK-TTS là mẫu Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê tài sản mới nhất năm 2021 được ban hành kèm t...
Cách tính mức thuế khoán hộ kinh doanh, cá nhân kd 2021 (Hồ sơ kê khai)
Mức thuế khoán hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới nhất năm 2021 theo Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 195
Tổng truy cập: 92.465.238

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
 HỒ CHÍ MINH:  Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại