Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Hóa Đơn Điện Tử
Kế Toán Thiên Ưng
Tổng hợp các Tình Huống hóa đơn điện tử mới nhất 2024

Tổng hợp các công văn giải đáp về hóa đơn điện tử mới nhất năm 2024

Cách xử lý khi hủy nhầm hóa đơn điện tử
Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty đã hủy hóa đơn đầu ra (kể cả hủy nhầm) thì hóa đơn này không có giá trị sử dụng theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Công ty phải lập hóa đơn mới theo đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
 
Trường hợp Công ty lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định thì cơ quan thuế sẽ xử phạt vi phạm về lập hóa đơn theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP
Theo Công văn số 3007/CTHN-TTHT ngày 16/1/2024 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn 

Doanh nghiệp bị cưỡng chế có thể xin cấp nhiều hóa đơn lẻ trong một lần
Theo Công văn số 91/TCT-QLN ngày 9/1/2024 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn thì:
Trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế có cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhiều khách hàng khác nhau thì khi đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử (có mã) theo từng lần phát sinh, doanh nghiệp được đề nghị một lần sử dụng nhiều hóa đơn điện tử và phải nộp đủ số thuế phải nộp theo quy định hoặc nộp 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
Xin cấp hóa đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế phải nộp ngay 18% thuế
Theo Công văn số 4905/TCT-QLN ngày 3/11/2023 của Tổng cục Thuế về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh thì:
Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục thuế sẽ xem xét cấp hóa đơn lẻ theo từng lần cho doanh nghiệp với điều kiện doanh nghiệp phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng.

Giá trị quyết toán khác giá trị nghiệm thu, có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế
Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn GTGT cho khối lượng công trình tại thời điểm nghiệm thu, sau đó cơ quan nhà nước (Sở Tài chính hoặc Kiểm toán Nhà nước) thẩm định, phê duyệt giá trị lắp đặt hoàn thành khác với giá trị nghiệm thu thì Công ty xử lý hóa đơn đã lập theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP . 
 
Cụ thể, theo điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Công ty có thể lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc hóa đơn điện tử mới để điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.
Theo Công văn số 5966/TCT-CS ngày 27/12/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử 

Bán hàng không chịu thuế GTGT vẫn phải phát hành hóa đơn
Trường hợp Công ty đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi bán các mặt hàng không chịu thuế GTGT (thức ăn chăn nuôi chẳng hạn) vẫn phải xuất hóa đơn đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP . 
 
Trong đó, tại chỉ tiêu "thuế suất", Công ty thể hiện ký tự là KCT (Không chịu thuế) theo hướng dẫn tại Phụ lục V ban hành kèm Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.
Theo Công văn số 86140/CTHN-TTHT ngày 7/12/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn GTGT đối với hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi 

Khoản tài trợ để quảng cáo phải lập hóa đơn và nộp thuế
Đối với trường hợp tài trợ mà bên nhận tài trợ phải thực hiện các dịch vụ như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo... cho bên tài trợ thì phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế. 
 
Việc lập hóa đơn, các nội dung của hóa đơn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .
Theo Công văn số 84347/CTHN-TTHT ngày 30/11/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn khi nhận tài trợ

Về thời điểm lập hóa đơn và xác định doanh thu của hàng xuất khẩu
Kể từ ngày 1/7/2022, khi xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 
 
Thời điểm lập hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 
Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu và thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC và khoản 33 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.
Theo Công văn số 4890/TCT-KK ngày 2/11/2023 của Tổng cục Thuế về thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Ghi sai tiền thuế có thể xuất hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp Công ty đã lập HĐĐT và gửi cho bên mua nếu sau đó phát hiện có sai sót về số tiền, thuế suất, tiền thuế thì Công ty có thể lựa chọn lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới thay thế. 
 
Lưu ý: Trường hợp hóa đơn có sai sót là hóa đơn lập theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP (hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử loại cũ) thì Công ty với bên mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP và lập HĐĐT mới thay thế theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC 
Theo Công văn số 77225/CTHN-TTHT ngày 30/10/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điều chỉnh

Tài sản cho chi nhánh thuê phải xuất hóa đơn
Trường hợp Công ty ký hợp đồng cho thuê tài sản với Chi nhánh, nếu Chi nhánh trực tiếp bán hàng, cung ứng dịch vụ, có sử dụng hóa đơn riêng và khai nộp thuế riêng thì Công ty phải xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT đối với tài sản cho Chi nhánh thuê.
Theo Công văn số 76791/CTHN-TTHT ngày 27/10/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn cho Chi nhánh

Phát hành hóa đơn cho cá nhân có cần ghi mã số định danh không?
Theo Công văn số 4803/TCT-CS ngày 27/10/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử thì:
Trường hợp doanh nghiệp áp dụng HĐĐT có mã khởi tạo từ máy tính tiền thì nội dung hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC và hướng dẫn về thành phần dữ liệu HĐĐT tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021 và các Quyết định, Thông báo sửa đổi bổ sung (nếu có). 
 
Trường hợp người mua là cá nhân có nhu cầu lấy hóa đơn, doanh nghiệp sẽ lập hóa đơn bao gồm thông tin về "mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế" của người mua.
 
Trường hợp HĐĐT đã lập có sai sót về địa chỉ của người mua nhưng các nội dung khác không sai sót thì doanh nghiệp thực hiện thông báo với cơ quan thuế về HĐĐT có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP .
Theo Công văn số 4694/TCT-DNNCN ngày 24/10/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử thì:
Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp có kinh doanh nhiều ngành nghề hoặc có nhiều mô hình kinh doanh thì có thể sử dụng nhiều hình thức HĐĐT, nếu đáp ứng điều kiện về đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định. 
 
Đối với HĐĐT (có mã) khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế thì không bắt buộc phải có thông tin địa chỉ người mua. Tuy nhiên, nếu người mua có yêu cầu ghi đầy đủ tên, địa chỉ, mã số định danh hoặc mã số thuế thì doanh nghiệp có trách nhiệm ghi đầy đủ các thông tin này trên hóa đơn.
 
Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Thông báo số 547/TB-TCT ngày 03/8/2023 để đính chính quy định về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT ban hành kèm Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022. Theo đó, đã bổ sung chỉ tiêu địa chỉ trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Cách xuất hóa đơn khuyến mại giảm giá hàng bán
Theo Công văn số 74722/CTHN-TTHT ngày 19/10/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn khuyến mãi giảm giá hàng bán thì
Liên quan đến việc xuất hóa đơn khuyến mại giảm giá hàng bán, Cục thuế Tp. Hà Nội hướng dẫn, trường hợp HĐĐT đã lập và đã gửi cho người mua sau đó phát hiện có sai sót thì Công ty thực hiện xử lý sai sót theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP . 
 
Trường hợp Công ty lập HĐĐT điều chỉnh cho HĐĐT đã lập có sai sót thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC .
 

Trả lại hàng nhập khẩu phải lập hóa đơn GTGT
Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu vật tư ở nước ngoài nhưng không đạt chất lượng và trả lại theo thỏa thuận thì khi xuất trả hàng, doanh nghiệp phải làm thủ tục xuất khẩu và lập hóa đơn GTGT đối với hàng xuất trả lại theo quy định tại Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP . 
 
Về thuế suất GTGT và điều kiện áp dụng thuế suất 0%, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC .
Theo Công văn số 74367/CTHN-TTHT ngày 18/10/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu

Bên bán phải tự lập hóa đơn khi bị trả hàng
Theo Công văn số 73896/CTHN-TTHT ngày 16/10/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn thì:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, người bán phải lập hóa đơn đối với cả hàng hóa cho vay, cho mượn hoặc hàng hóa hoàn trả. 
 
Theo đó, trường hợp bên bán đã xuất hóa đơn, bên mua đã nhận hàng nhưng sau này phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại thì khi bên mua trả hàng sẽ không phải lập hóa đơn, thay vào đó bên bán phải lập hóa đơn hoàn trả hàng, đồng thời, hai bên có thỏa thuận ghi rõ việc hoàn trả hàng hóa.
 
Thuế suất thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là thuế suất tương ứng với từng loại hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế GTGT (điểm b khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ).
Theo Công văn số 67049/CTHN-TTHT ngày 15/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn hoàn trả hàng hóa  thì: Bên mua không phải lập hóa đơn khi trả lại hàng
Theo quy định mới tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp bên bán đã xuất hóa đơn, bên mua đã nhận hàng, nếu sau đó bên mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại hàng thì bên bán sẽ lập hóa đơn hoàn trả hàng, đồng thời bên bán và bên mua có thỏa thuận ghi rõ việc hoàn trả hàng hóa (bên mua không phải lập hóa đơn khi trả lại hàng). 
 
Căn cứ vào hóa đơn hoàn trả hàng hóa, người bán và người mua thực hiện kê khai tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn trả hàng.

Bên bán sẽ lập HĐĐT điều chỉnh hoặc thay thế khi bên mua trả hàng
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trường hợp người bán nhận lại hàng hóa trả lại một phần hoặc toàn bộ thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập.
 
Đối với việc kê khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2546/TCT-CS ngày 22/6/2023.
Công văn số 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn GTGT

Khoản hỗ trợ chi phí bán hàng có phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT
Theo Công văn số 4512/TCT-CS ngày 11/10/2023 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT thì:
Trường hợp Công ty ký hợp đồng phân phối sản phẩm và nhận được từ nhà cung cấp khoản hỗ trợ chi phí bán hàng để thực hiện dịch vụ khuyến mãi, chiết khấu cho khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ này.
 

Vay mượn hàng hóa, bên nào phát hành hóa đơn?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7/2022, người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua bao gồm cả trường hợp xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa. 
 
Việc kê khai, nộp thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 Theo Công văn số 70779/CTHN-TTHT ngày 2/10/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn 

Chi nhánh được lập HĐĐT theo ủy nhiệm của Công ty
Theo Công văn số 67048/CTHN-TTHT ngày 15/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử thì:
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba là bên có quan hệ liên kết để lập HĐĐT cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. 
 
Theo đó, Công ty có thể ủy nhiệm cho Chi nhánh lập thay HĐĐT đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra.
 
Khi lập HĐĐT theo ủy nhiệm, Chi nhánh thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Hóa đơn phải ghi đầy đủ tên kèm mã hàng hóa (nếu có)
Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn phải thể hiện tên bằng tiếng Việt. 
 
Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa phải thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (ví dụ, điện thoại Samsung, điện thoại Nokia,...).
 
Nếu hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ.
 
Theo Công văn số 67046/CTHN-TTHT ngày 15/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn GTG

Hóa đơn thay thế có được áp dụng thuế suất 8% không?
Việc điều chỉnh sai sót đối với hóa đơn áp dụng thuế suất 8% đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023.
 
Theo đó, trường hợp sau ngày 31/12/2022, doanh nghiệp mới phát hiện hóa đơn 8% đã lập có sai sót phải điều chỉnh/thay thế, nếu sai sót không ảnh hưởng đến tiền hàng và thuế GTGT phải nộp hoặc điều chỉnh giá tính thuế thì hóa đơn điều chỉnh/thay thế cũng được áp dụng thuế suất 8%.
 
Tuy nhiên, nếu sai sót về số lượng hàng dẫn đến sai sót về tiền hàng và thuế GTGT phải nộp thì hóa đơn điều chỉnh/thay thế phải áp dụng thuế suất theo quy định tại thời điểm điều chỉnh/thay thế.
Theo Công văn số 63648/CTHN-TTHT ngày 30/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn có sai sót


Hóa đơn dịch vụ lắp đặt có được đính kèm bảng kê?
Cục thuế TP. HCM lưu ý, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử, công nghệ cho khách hàng theo hình thức trọn gói (tức cung ứng toàn bộ vật tư, thiết bị) thì khi lập HĐĐT phải thể hiện đầy đủ, chi tiết thông tin vật tư, thiết bị, không được đính kèm theo bảng kê.
Công văn số 2712/CTTPHCM-TTHT ngày 24/3/2021 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có bắt buộc ký ngay trong ngày lập?
Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng khi sử dụng hóa đơn điện loại cũ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC, về nguyên tắc, ngày lập và ngày ký hóa đơn phải cùng trong một ngày.
Trường hợp ngày ký trễ hơn so với ngày lập hóa đơn điện tử thì phải căn cứ vào ngày lập để kê khai nộp thuế và hạch toán.
Theo Công văn số 95840/CT-TTHT ngày 2/11/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ngày lập hóa đơn điện tử
Theo công văn số 4989/CTHN-TTHT ngày 8/2/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Hóa đơn điện tử áp dụng theo quy định mới là Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC hay quy định cũ là Thông tư 32/2011/TT-BTC?
Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP:
- Trước ngày 1/11/2020, Nếu các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được đáp ứng thì Cơ quan thuế sẽ thông báo các doanh nghiệp, tổ chức chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.
=> Chưa áp dụng quy định của hóa đơn điện tử loại mới nếu cơ quan Thuế chưa yêu cầu
Trước 1/11/2020, hóa đơn điện tử loại mới chỉ bắt buộc sử dụng khi cơ quan Thuế có yêu cầu
- Trước khi Cơ quan thuế thông báo thi các doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.
=> Theo đó, hiện nay các Doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.
Theo Công văn số 2580/TCT-CS ngày 23/6/2020 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

 
Khi nào hóa đơn điện tử được miễn chữ ký của người mua?
Người mua có thể được miễn ký số trên hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, hai bên mua - bán phải đảm bảo có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh giao dịch mua bán như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... (Theo hướng dẫn tại Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016).
Chi tiết các bạn xem tại đây: Chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử
Công văn số 108005/CTHN-TTHT ngày 17/12/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Bổ sung thêm tiêu chí "Ngày ký" trên HĐĐT có phải gửi lại thông báo phát hành không?
Theo Công văn số 73246/CT-TTHT ngày 7/8/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội thì trường hợp Công ty không thay đổi mẫu hóa đơn điện tử mà chỉ bổ sung nội dung hiển thị ngày tháng năm tại chữ ký điện tử trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thì không phải gửi lại thông báo phát hành mới.

Sử dụng chữ không dấu trên HĐĐT được miễn đăng ký với Thuế
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, việc sử dụng chữ tiếng Việt không dấu trên hóa đơn được miễn đăng ký với cơ quan thuế, tuy nhiên phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.
Quy định này áp dụng đồng thời đối với cả hóa đơn điện tử.
Theo Công văn số 72822/CT-TTHT ngày 6/8/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội

Lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán lẻ dưới 200.000đ mỗi lần như thế nào?
Tùy thuộc vào loại hóa đơn mà doanh nghiệp đang sử dụng là loại cũ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC hay loại mới theo Thông tư 68/2019/TT-BTC để xác định việc xuất hóa đơn điện tử được thực hiện như thế nào.
1. Trường hợp áp dụng hóa đơn theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì đối với trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn thực hiện theo Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

+ Nếu bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn (Ngay tại thời điểm bán, thời điểm giao hành hóa), trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
+ Mặc dù khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn nhưng người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ (Theo mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39). 
=> Rồi đến cuối mỗi ngày, phải lập một hóa đơn ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.”
2. Trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì không phân biệt giá trị món hàng là bao nhiêu, vẫn phải lập một hóa đơn điện tử:
Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Theo Công văn số 2387/TCT-CS ngày 12/6/2020 của Tổng cục Thuế

Chuyển đổi từ hóa đơn điện tử ra giấy nhiều hơn 1 trang (số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn khi in ra giấy)
Để phù hợp với đặc thù của HĐĐT, trường hợp chuyển đổi HĐĐT ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì Công ty thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể: Tình huống hóa đơn điện tử
Công ty được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).
Theo Công văn số 68697/CT-TTHT ngày 23/7/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm nào?
Theo Công văn số 49815/CT-TTHT ngày 10/6/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội thì: 
Mặc dù Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã có hiệu lực từ 1/11/2018, tuy nhiên, trước ngày 1/11/2020, nếu cơ quan Thuế chưa yêu cầu doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị định 119 thì thời điểm lập hóa đơn điện tử loại cũ vẫn thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC .
(Tức là giống với thời điểm lập hóa đơn giấy)

Hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê không?
Theo Công văn số 36240/CT-TTHT ngày 15/5/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội thì:
- Hoá đơn điện tử bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số dòng có thể tăng lên tuỳ theo số lượng hàng hoá, sản phẩm có trên hoá đơn.

=> Trường hợp Công ty lập hóa điện tử không hiển thị đầy đủ danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra mà lại kèm theo bảng kê giấy cho khách hàng trong đó có những hàng hóa, dịch vụ không được hiển thị trên hóa đơn điện tử là không phù hợp theo quy định về hóa đơn điện tử.
Theo Công văn số 3447/CT-TTHT ngày 6/4/2020 của Cục Thuế TP. HCM thì:
Trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, khi lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng 
Đối với hóa đơn ăn uống nhà hàng, Công ty không được lập hóa điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng. 
Theo Công văn số 3443/CT-TTHT ngày 6/4/2020 của Cục Thuế TP. HCM thì
Công ty hàng không khi bán vé máy bay và vận đơn hàng không được lập hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê chi tiết số liệu để đối chiếu với khách hàng.
Theo Công văn số 726/CT-TTHT ngày 21/1/2020 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn điện tử kèm bảng kê thì: Về nguyên tắc, hóa đơn điện tử không bị giới hạn về số dòng nên khi nhận và lập hóa đơn điện tử không được đính kèm bảng kê.

Theo Công văn số 2047/TCT-CS ngày 22/5/2019, hóa đơn điện tử không bị giới hạn số dòng trên một tờ hóa đơn nên khi sử dụng hóa đơn điện tử không được lập kèm bảng kê.
Nhưng Công văn số 3451/CT-TTHT ngày 6/4/2020 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn điện tử đã trích dẫn Công văn số 15606/BTC-TCT ngày 28/10/2014, khi lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho dịch vụ vận tải, doanh nghiệp được phép đính kèm bảng kê chi tiết số liệu để đối chiếu với khách hàng.
- Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ vận tải, khi lập hóa đơn điện tử cho khách hàng nội dung ghi trên hóa đơn điện tử là dịch vụ vận tải đính kèm bảng chi tiết số liệu (để đối chiếu giữa người mua và người bán) là phù hợp với quy định hiện hành.
- Trường hợp Công ty có nhận các hóa đơn GTGT điện tử đầu vào của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển khác thì khi lập hóa đơn điện tử giao cho Công ty, nội dung ghi trên hóa đơn điện tử là dịch vụ vận tải đính kèm bảng chi tiết số liệu (để đối chiếu giữa người mua và người bán) là phù hợp để căn cứ kê khai và nộp thuế theo quy định.
Hay Công văn số 11/CT-TTHT ngày 2/1/2020 của Cục Thuế TP. HCM thì: Về nguyên tắc, hóa đơn điện tử không được phép đính kèm bảng kê như hóa đơn giấy. Tuy nhiên, đối với dịch vụ giao nhận và vận tải, nếu nội dung ghi trên hóa đơn điện tử là "dịch vụ vận tải hàng hóa" thì có thể đính kèm bảng kê về số liệu phục vụ cho việc đối chiếu về kế toán giữa hai bên
 

Chuyển đổi HĐĐT để "đi đường" phải có chữ ký và đóng dấu của người bán
Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.
Theo Công văn số 33312/CT-TTHT ngày 11/5/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội

Ký văn bản thỏa thuận khi phát hiện sai sót trong quá trình lập hóa đơn điện tử mà người mua không có chữ ký điện tử như thế nào?
Theo Công văn số 7639/CT-TTHT ngày 24/2/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội thì Đối với biên bản điều chỉnh sai sót cho hóa đơn điện tử, về nguyên tắc bắt buộc phải có đầy đủ chữ ký của bên bán và bên mua.
Theo đó, nếu bên mua có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh được lập và ký điện tử. Ngược lại, nếu bên mua không có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh phải lập bằng giấy và ký trực tiếp.
Theo Công văn số 412/CT-TTHT ngày 6/1/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn điện tử thì:
Trường hợp người mua không có chữ ký điện tử thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận bằng giấy ghi rõ sai sót có chữ ký của người bán và người mua.
Theo Công văn số 941/CT-TTHT ngày 10/2/2020 của Cục Thuế TP. HCM thì Biên bản điều chỉnh sai sót có thể lập điện tử hoặc biên bản giấy, tuy nhiên phải đảm bảo có đầy đủ chữ ký của các bên.

Kê khai thuế theo ngày lập hay ngày ký trên hóa đơn?
Theo Cục thuế TP. HCM, trường hợp trên hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký thì về nguyên tắc, tại thời điểm lập hóa đơn điện tử người bán phải thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC để chuyển giao cho người mua.
Hóa đơn được lập đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC được coi là hợp pháp và có giá trị kê khai thuế.
Về thời điểm kê khai thuế sẽ căn cứ vào thời điểm lập hóa đơn theo quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC .
Theo Công văn số 11236/CT-TTHT ngày 3/10/2019 của Cục Thuế TP. HCM

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 6 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu số 03 theo NĐ 119 - Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Mẫu số 03 theo nghị định 119/2018/NĐ-CP là mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Các trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ nội dung
Quy định về các trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung theo thông tư Thông tư 68...
Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện của từng loại)
Các loại hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC như: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàn và các lo...
Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
Những nội dung bắt buộc có trên hóa đơn điện tử và những nội dung được tạo thêm trên hóa đơn điện tử theo quy ...
Các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Quy định về các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Mẫu 06 theo NĐ 119 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT
Mẫu giấy đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh (Mẫu 06 ban hàng theo nghị...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 98
Tổng truy cập: 125.818.254

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại