Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Luật Quản Lý Thuế
Kế Toán Thiên Ưng
5 trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo NĐ 126

Theo quy định tại khoản 3, điều 7 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 thì người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

1. Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.
- Công văn hướng dẫn về đối tượng không phải nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN:
Theo Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 1/7/2021 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế thu nhập cá nhân thì:
"Chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó."
- Công văn hướng dẫn về đối tượng không phải nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT:
Theo công văn Số: 4943/TCT-KK V/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì:
"Trường hợp người nộp thuế chỉ sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT. Trường hợp nếu phát sinh bán hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (ví dụ: thanh lý tài sản,…) thì người nộp thuế sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế và nộp thuế theo quy định."
 
2. Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản. Các trường hợp không phải nộp hồ sơ kê khai thuế
Điều 79. Miễn thuế, giảm thuế
2. Miễn thuế đối với các trường hợp sau đây:
b) Cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống.
 
3. Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

4. Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Các bạn có thể tìm hiểu về việc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh tại đây:

5. Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.
Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.
Các bạn có thể tìm hiểu về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại đây:

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế 2024

Kế Toán Thiên Ưng mời bạn tham khảo thêm những trường hợp không phải nộp tờ khai báo cáo thuế sau:
1. Khi nào doanh nghiệp không phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân?
Theo tiết d1, điểm d, khoản 6, điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 thì:
"Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân."
=> Vậy là: nếu trong năm doanh nghiệp của bạn không thực hiện trả lương thì không phải làm tờ khai QTT TNCN
2. Cá nhân (người lao động có thu nhập) không phải khai nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trong những trường hợp nào?

Theo tiết d3, điểm d, khoản 6, điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 thì Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong các trường hợp sau đây:
+ Cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống
+ Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo (Đây là cá nhân đó đã nộp thừa tiền thuế nhưng không muốn hoàn hoặc bù trừ kỳ sau thì không phải làm QTT)
+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này; cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.
3. Hộ, cá nhân kinh doanh có phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài không?
Theo điểm b, khoản 1, điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
4. Có phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính không?

Theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/11/2014) thì:
"Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.”
Vậy là: Bắt đầu từ quý 4/2014 doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý nữa.
5. Trường hợp nào doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tài chính?
* Trường hợp 1: Doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Theo điều 18 của Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ thì:
"1. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế."
Tuy nhiên, vẫn lập báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính được lập không phải nộp cho cơ quan thuế mà được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại doanh nghiệp để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
* Trường hợp 2: Doanh nghiệp làm thủ tục gộp báo cáo chính

Theo khoản 4 điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 thì: “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng
có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng”.
Theo khoản 3 điều 3 thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 thì:
+ Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên không vượt quá 15 tháng.
+ Trường hợp kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.


Ví dụ: công ty Kế Toán Thiên Ưng thành lập vào tháng 10/2021 (thành lập vào 3 tháng cuối năm)
Nhưng do mới thành lập, chưa có phát sinh nhiều nên gộp kỳ tính thuế của năm 2021 vào kỳ tính thuế của năm 2022
Công ty Kế Toán Thiên Ưng sẽ làm công văn xin gộp báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình trước thời hạn nộp báo cáo tài chính của năm 2021 
Để không phải nộp BCTC và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2021
6. Khi nào doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?
- Khi chưa làm thông báo phát hành hóa đơn hoặc chưa mua hóa đơn theo quyển của cơ quan thuế thì không phải nộp báo cáo THSD HĐ

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài, nhập khẩu 2024
Thời hạn nộp thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT mới nhất năm 2024 đang...
Cách xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định mới nhất năm 2024
Hướng dẫn cách xử lý số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo theo Luật quản lý thuế số: ...
Quy định về ấn định thuế 2024
Quy định về ấn định thuế 2024 theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Đối tượng kê khai thuế GTGT, TNCN theo quý
Quy định về tiêu chí, điều kiện, đối tượng kê khai thuế GTGT, TNCN theo quý tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng...
Các loại thuế kê khai theo tháng, quý, năm, từng lần phát sinh
Các loại tờ khai, báo báo cáo thuế phải kê khai nộp theo tháng, quý, năm, từng lần phát sinh và khai quyết toá...
Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 2024
Quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế năm 2024 theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 và Nghị định 126/202...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 113
Tổng truy cập: 126.803.075

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại