Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế thu nhập cá nhân 2024

Kê khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN có sai sót

1. Khi nào phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN?
Sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế TNCN và đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế TNCN của cơ quan thuế rồi => Doanh nghiệp mới phát hiện ra hồ sơ khai thuế TNCN đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN có sai sót đó để nộp cho CQT
Ví dụ: Ngày 15/07/2024, Công ty Thiên Ưng đã nộp tờ khai thuế TNCN của quý 2/2024 và đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế của cơ quan thuế gửi qua mail cùng ngày 15/07/2024.
=> Ngày 28/07/2024, Công ty Thiên Ưng phát hiện ra tờ khai thuế TNCN của quý 2/2024 có sai sót thì phải thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN của quý 2/2024 (Chọn trạng thái tờ khai là “Bổ sung”)
(Vì tờ khai thuế TNCN quý 2/2024 đã nộp và đã nhận thông báo chấp nhận của CQT)

 
2. Thời hạn kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế có sai sót:
Theo điều 47 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì:
- Khi DN phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
- Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.
Trong đó:
Điều 142 quy định về: Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu
Điều 143 quy định về: Hành vi trốn thuế
- Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:
+ Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;
+ Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

3. Quy định về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN:

Thực hiện theo quy định tại khoản 4, điều 7 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:
- Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.
+ Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Ví dụ 1: Ngày 15/08/2024, Công ty Thiên Ưng phát hiện ra tờ khai thuế TNCN của quý 1/2024 có sai sót.
=> Do tại thời điểm ngày 15/08/2024, Công ty Thiên Ưng chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2024 nên Công ty Thiên Ưng thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế của của kỳ quý 1/2024, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung (đã làm vào tháng 8/2024) vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2024.
(Vì chưa nộp tờ khai QTT năm 2024, nên chỉ cần tổng hợp số liệu đúng (đã bổ sung đó) vào tờ khai QTT năm 2024)
+ Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì ngoài việc khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân còn đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.
Ví dụ 2:
+ Ngày 15/01/2024, Công ty Thiên Ưng đã nộp tờ khai thuế TNCN quý 4/2023 về CQT
+ Ngày 20/03/2024, Công ty Thiên Ưng đã nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 về CQT
+ Ngày 10/05/2024, Công ty Thiên Ưng phát hiện ra tờ khai thuế TNCN của quý 4/2023 có sai sót và cũng làm cho tờ khai QTT TNCN năm 2023 có sai sót.
=> Do tại thời điểm ngày 10/05/2024, Công ty Thiên Ưng đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2023 nên Công ty Thiên Ưng phải thực hiện:
+ Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2023
+ Đồng thời phải khai bổ sung tờ khai của quý 4/2023
- Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).
 
4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:
- Tờ khai bổ sung;
- Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.
 
5. Cách kê khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN có sai sót
5.1. Nguyên tắc kê khai
Sai đâu – Sửa đấy
Phát hiện ra tờ khai thuế của kỳ nào (tháng/quý) bị sai
=> Vào PM HTKK chọn đúng kỳ bị sai đó
=> Tìm đến lỗi sai rồi điều chỉnh lại thành đúng và nộp hồ sơ khai bổ sung.
 
5.2. Tình huống kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN:
- Ngày 10/04/2024, Công ty Thiên Ưng đã nộp tờ khai thuế TNCN quý 1/2024 về cơ quan thuế.
 
Tờ khai thuế TNCN lần đầu

- Đã nhận được các mail thông báo "Chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử" của cơ quan thuế vàu ngày 10/04/2024
- Đến ngày 26/04/2024, Công ty Thiên Ưng phát hiện ra đã kê khai sót thông tin của 1 người lao động là cá nhân cư trú ký hợp đồng khoán việc, đã được trả thu nhập trong quý 1 năm 2024
Cụ thể như sau:
+ Họ và Tên: Nguyễn Văn Bình
+ Loại HĐ: Khoán việc
+ Tổng thu nhập (= Thu nhập chịu thuế): 2.500.000đ
+ Số thuế TNCN đã khấu trừ: 250.000đ
+ Ngày trả thu nhập: 15/03/2024
(Ghi chú: Tất cả các thông tin của anh Bình đều chưa được kê khai lên tờ khai thuế TNCN của quý 1/2024)
Sau khi đã phát hiện ra sai sót thì công ty Thiên Ưng thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN quý 1/2024 vào ngày 26/04/2024 như sau:

Trình tự thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN trên phần mềm HTKK:

Điều kiện kê khai điều chỉnh bổ sung trên PM HTKK: Trên phần mềm HTKK tại máy tính thực hiện phải tồn tại tờ khai của kỳ có sai sót
Ví dụ: Muốn làm kê khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN của quý 1/2024 thì tại phần mềm HTKK trên máy tính đang muốn thực hiện làm điều chỉnh bổ sung đó phải tồn tại (tức là có dữ liệu) của tờ khai thuế TNCN của quý 1/2024 rồi

Quy trình thực hiện như sau:
Vào phần mềm HTKK chọn:
- Bước 1: Chọn tờ khai đã kê khai sai
Làm sai tờ khai thuế TNCN thì vào mục Thuế thu nhập cá nhân để chọn tờ khai
Tờ khai sai đó được làm và nộp cho CQT theo mẫu của thông tư nào thì chọn đúng mẫu theo thông tư đó
Lưu ý khi chọn mẫu tờ khai để kê khai điều chỉnh bổ sung: Chọn loại tờ khai của kỳ tính thuế có sai sót tương ứng mẫu đã khai với CQT.
Ví dụ: Tại kỳ quý 1/2024, công ty Thiên Ưng kê khai thuế TNCN theo mẫu “05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)” thì khi làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN của quý 1/2024 sẽ chọn theo mẫu “05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)
 
Đối với tình huống của công ty Thiên Ưng thì thực hiện chọn: 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)
Vì lần đầu đã làm và nộp cho CQT theo mẫu “05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)”
=> Chọn xong tờ khai thì bấm vào tờ để vào giao diện của tờ khai
 
- Bước 2: Xác định thông tin tại phần “Chọn kỳ tính thuế”
Chọn kỳ kê khai điều chỉnh bổ sung
+ Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung
(Cứ đã gửi tờ khai mà nhận được thông báo chấp nhận rồi mà muốn nộp lại thì phải chọn “Bổ sung” - Không phân biệt trong hay ngoài thời hạn nộp tờ khai)

Đối với tình huống thì Tờ khai thuế TNCN của quý 1/2024 đã nộp cho cơ quan thuế và đã nhận được thông báo chấp nhận của CQT
=> Nên sẽ chọn trạng thái tờ khai là bổ sung
 
+ Chọn số lần khai bổ sung
Ví dụ: ngày 15/04/2024, đã nộp tờ khai Q1/2024 lần đầu được CQT chấp nhận
+ Đến ngày 16/04/2024, phát hiện tờ khai Q1/2024 bị sai và làm điều chỉnh bổ sung thì chọn:  Lần 1 (đây là lần đầu tiên làm tờ khai bổ sung cho kỳ Q1/2024 bị sai sót) (Đã được CQT chấp nhận tờ khai bổ sung lần 1 vào ngày 16/04/2024)
+ Đến ngày 18/04/2024, lại phát hiện tờ khai Q1/2024 đã điều chỉnh lần 1 vào ngày 16/04/2024 bị sai nên lại làm điều chỉnh bổ sung thì chọn: Lần 2 (đây là lần thứ 2 làm tờ khai bổ sung cho kỳ Q1/2024 bị sai sót)
+ Cứ thế tăng lên cho các lần sau nếu tiếp tục phát hiện ra sai sót tiếp
Đối với tình huống thì thực hiện chọn: “Lần 1”
Vì đây là lần đầu tiên công ty Thiên Ưng thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN kỳ quý 1/2024

+ Chọn ngày lập KHBS: Phần mềm sẽ hiện thị theo ngày của máy tính (cho phép sửa)
Đối với tình huống thì thực hiện chọn: 26/04/2024
Vì ngày mà công ty Thiên Ưng thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế TNCN kỳ quý 1/2024 là ngày 26/04/2024
 
- Bước 3: Bấm đồng ý để vào tờ khai
 
- Bước 4: Điều chỉnh tờ khai
Tìm đến lỗi sai để sửa thành đúng: các bạn phải xác định được mình đang sai cái gì và lỗi sai đó ảnh hưởng đến những chỉ tiêu nào để sửa chỉ tiêu đó về thành đúng
Cách thực hiện điều chỉnh:
+ Sai cao hơn thì trừ đi (Cần điều chỉnh giảm thì trừ đi)
+ Sai thấp hơn thì cộng vào (Cần điều chỉnh tăng thì cộng vào)
Đối với tình huống thì thực hiện điều chỉnh:
Xác định lỗi sai: kê khai sót thông tin của 1 người lao động là cá nhân cư trú ký hợp đồng khoán việc, đã được trả thu nhập trong quý 1 năm 2024
Cụ thể như sau:
Họ và Tên Loại HĐ Tổng thu nhập
(= Thu nhập chịu thuế)
Số thuế TNCN
đã khấu trừ
Ngày trả thu nhập
Nguyễn Văn Bình Khoán việc 2.500.000 250.000 15/03/2024
(Ghi chú: Tất cả các thông tin của anh Mạnh đều chưa được kê khai lên tờ khai thuế TNCN của quý 1/2024)
(Kê khai sót tức là kê khai thiếu => Khi điều chỉnh phải cộng thêm vào tờ khai điều chỉnh cho các chỉ tiêu liên quan)
 
Lỗi sai này sẽ làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu trên tờ khai thuế TNCN như sau:


STT Chỉ tiêu Mã Chỉ Tiêu Ảnh Hưởng
1 Tổng số người lao động: [16] Có ảnh hưởng: đang thiếu 1 người
=> Phải cộng thêm 1 người so với tờ khai lần đầu

=> [16] điều chỉnh = [16] lần đầu + 1 = 10 + 1 = 11 người
  Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [17] Không ảnh hưởng: vì anh Bình là lao động ký hợp khoán việc
(tức là không phải là hợp đồng lao động)
2 Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [18]=[19]+[20] [18] Có ảnh hưởng: Phần mềm từ thay đổi khi điều chỉnh chỉ tiêu 19
2.1 Cá nhân cư trú [19] Có ảnh hưởng: 
vì anh Bình đã bị khấu trừ thuế TNCN
nên chỉ tiêu này cũng đang bị thiếu 1 người
=> Phải cộng thêm 1 người so với tờ khai lần đầu

=> [19] điều chỉnh = [19] lần đầu + 1 = 1 + 1 = 2 người
2.2 Cá nhân không cư trú [20] Không ảnh hưởng: vì anh Bình là cá nhân cư trú
(không phải là cá nhân không cư trú)
3 Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân [21]=[22]+[23] [21] Có ảnh hưởng: 
Phần mềm tự thay đổi khi điều chỉnh chỉ tiêu 22
3.1 Cá nhân cư trú [22]
Có ảnh hưởng:
vì anh Bình là cá nhân cư trú nên chỉ tiêu này cũng đang bị thiếu
thu nhập chịu thuế của anh Bình 
=> Phải cộng thêm số tiền thu nhập chịu thuế của anh Bình là 2.500.000 so với tờ khai lần đầu
=> [22] điều chỉnh = [22] lần đầu + 2.500.000
= 95.000.000 + 2.500.000 = 97.500.000
 
3.2 Cá nhân không cư trú [23] Không ảnh hưởng: vì anh Bình là cá nhân cư trú
(không phải là cá nhân không cư trú)
3.3 Trong đó: Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [24] Không ảnh hưởng
4 Trong đó tổng thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí [25] Không ảnh hưởng
5 Tổng  thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [26]=[27]+[28]  [26] Có ảnh hưởng: Phần mềm từ thay đổi khi điều chỉnh chỉ tiêu 27
5.1 Cá nhân cư trú [27]
Có ảnh hưởng:
vì anh Bình là cá nhân cư trú và anh Bình đã bị khấu trừ thuế
nên chỉ tiêu này cũng đang bị thiếu thu nhập chịu thuế của anh Bình
=> Phải cộng thêm số tiền thu nhập chịu thuế của anh Bình là 2.500.000 so với tờ khai lần đầu
=> [27] điều chỉnh = [27] lần đầu + 2.500.000
= 5.000.000 + 2.500.000 = 7.500.000
5.2 Cá nhân không cư trú [28] Không ảnh hưởng:
vì anh Bình là cá nhân cư trú
(không phải là cá nhân không cư trú)
6 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [29]=[30]+[31] [29] Có ảnh hưởng:
Phần mềm từ thay đổi khi điều chỉnh chỉ tiêu 30
6.1 Cá nhân cư trú [30]
 Có ảnh hưởng:
vì anh Bình là cá nhân cư trú và anh Bình đã bị khấu trừ thuế
nên chỉ tiêu này cũng đang bị thiếu số tiền thuế TNCN đã khấu trừ của anh Bình 
=> Phải cộng thêm số tiền thuế TNCN đã khấu trừ của anh Bình là 250.000 so với tờ khai lần đầu
=> [30] điều chỉnh = [30] lần đầu + 250.000
= 500.000 + 250.000 = 750.000
 
6.2 Cá nhân không cư trú [31] Không ảnh hưởng:
vì anh Bình là cá nhân cư trú
(không phải là cá nhân không cư trú)
6.3 Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [32] Không ảnh hưởng

* Tại tab “Tờ khai điều chỉnh”:
Nhập thông tin các chỉ tiêu đã xác định có ảnh hưởng cần điều chỉnh lên tờ khai như sau:
Tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế TNCN

+ Tại tab “01/KHBS”: Tờ khai bổ sung
Tờ khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế TNCN

(1) Nhập mã giao dịch điện tử
Thực hiện tại tab TỜ KHAI BỔ SUNG (01/KHBS)
Tại Chỉ tiêu [02]: Mã giao dịch điện tử của tờ khai lần đầu có sai, sót cần bổ sung, điều chỉnh.
Tiến hành nhập mã giao dịch điện tử trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế theo mẫu 01-2/TB-TĐT của hồ sơ khai thuế lần đầu.
 
Cách tra cứu giao dịch điện tử:
Cách 1: Đăng nhập vào hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn
Cách 2: Kiểm tra tại Mail (Mail đã đăng ký để nhận thông báo thuế khi giao dịch điện tử)
Rồi tìm đến mail của ngày nhận thông báo chấp nhận của tờ khai thuế bị sai cần điều chỉnh đó để lấy mã
Kế Toán Thiên Ưng thêm lời chia sẻ là: Hiện nay thì nếu bạn không nhập mã giao dịch điện tử lên tờ khai bổ sung 01/KHBS thì khi bạn bấm “Ghi” phần mềm sẽ cảnh báo (và đưa ra thông tin là "Bắt buộc nhập")
Nhưng nếu bạn không nhập thông tin về giao dịch điện tử lên tờ khai bổ sung 01/KHBS thì bạn vẫn kết xuất được tờ khai vẫn nộp được hồ sai khai bổ sung qua mạng
 
- Bước 5: Bấm “Tổng hợp KHBS” 
Để phần mềm tổng hợp số liệu lên tờ khai bổ sung (01/KHBS) và bản giải trình khai bổ sung (01-1/KHBS)
- Bước 6: Kiểm tra lại thông tin điều chỉnh tại tab “01-1/KHBS” - Bản giải trình khai bổ sung
Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế TNCN
+ Cột 2, cột 3: là những chỉ tiêu liên quan đến tiền thuế bị ảnh hưởng
Cột (4): Thông tin số đã kê khai của từng chỉ tiêu có sai, sót tại tờ khai
Cột (5): Thông tin số điều chỉnh lại của các chỉ tiêu có sai, sót.
+ Cột 6 là chênh lệch: giá trị dương thể hiện việc chênh lệch tăng, giá trị âm thể hiện chênh lệch giảm
+ Cột 7 là điều chỉnh tăng giảm nghĩa vụ thuế: giá trị dương thể hiện việc điều chỉnh tăng, giá trị âm thể hiện điều chỉnh giảm
+ Cột 8: Nhập lý do kê khai điều chỉnh
 
- Bước 7: Xác định kết quả của việc kê khai điều chỉnh bổ sung
 Xác định tại tờ khai bổ sung (01/KHBS)
Cụ thể là tại: Phần A 
Dòng tổng cộng, Mã chỉ tiêu số [10] Tăng/giảm số thuế phải nộp 
(Phần mềm tự động lấy từ Chỉ tiêu [07] bên phụ lục 01-1/KHBS)
Xác định kết quả:
+ Hiện thì ra 0 tức là không liên quan
+ Phát sinh số tiền với giá trị dương -> Tức là tăng
+ Phát sinh số tiền có dấu ngoặc đơn là giá trị âm -> Tức là giảm
Trường hợp 1: Mã chỉ tiêu số [10] > 0
Kết quả: Tăng số tiền thuế TNCN còn phải nộp (KK thiếu)
=> Phải mang số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu 10 đi nộp
+ Cùng với số tiền phạt chậm nộp tại mục 3, phần I (nếu có) (phần mềm tự động tính)
Luu ý:
+ Nếu làm tờ khai bổ sung trong thời hạn nộp tiền thuế của kỳ tính thuế có hồ sơ sai sót đó thì dù có phát sinh chỉ tiêu số [10] > 0 tức là tăng số thuế phải nộp thì sẽ không bị phạt chậm nộp (dòng “b) Số tiền chậm nộp” trong mục 3 sẽ vẫn bằng 0)
+ Nếu làm tờ khai bổ sung ngoài thời hạn nộp tiền của kỳ tính thuế có hồ sơ sai sót đó thì sẽ có phát sinh chỉ tiêu số [10] > 0 tức là tăng số thuế phải nộp thì đây là số phạt chậm nộp phải nộp về NSNN cũng với số tiền phải nộp thêm tại chỉ tiêu số 10 (dòng “b) Số tiền chậm nộp” trong mục 3 sẽ vẫn xuất hiện số tiền chậm nộp)
Cách tính số tiền phạt chậm nộp: = 0,03% x số tiền chậm nộp x Số ngày chậm nộp
Trường hợp 2: Mã chỉ tiêu số [10] < 0
Kết quả: giảm số thuế TNCN phải nộp
Tình huống 1: Chưa nộp số tiền thuế ở tờ khai sai sót đang điều chỉnh thì thực hiện nộp theo số đã điều chỉnh
Ví dụ: 
Ngày 10/07/2024: Làm tờ khai thuế TNCN ra chỉ tiêu 29 = 500.000 => Đã nộp hồ sơ kê khai thuế quý 1/2024 qua mạng và đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế => Nhưng chưa nộp tiền thuế 500.00 phát sinh tại chỉ tiêu 29 trên tờ khai thuế TNCN quý 1
Ngày 26/07/2024: Phát hiện ra tờ khai thuế TNCN của quý 1/2024 bị sai => Làm bổ sung lần 1 => Ra số tiền tại mã chỉ tiêu số 10 trên tờ khai bổ sung 01/KHBS là âm 300.000 (Tức là giảm số tiền thuế phải nộp 300.000)
=> Sau khi nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung lần 1: thì số tiền thuế còn phải nộp là: 500.000 (tờ khai lần đầu) – 300.000 (tờ khai bổ sung lần 1) = 200.000 (đây chính là số tiền sẽ nộp về cơ quan thuế)
Tình huống 2: Đã nộp số tiền thuế ở tờ khai sai sót đang điều chỉnh thì
=> Doanh nghiệp tự theo dõi số tiền phát sinh âm tại chỉ tiêu 10 này và bù trừ vào các kỳ sau, khi phát sinh tiền thuế phải nộp
(Trường hợp này được xác định là đã nộp thừa tiền thuế)
Ví dụ: 
Qúy 1/2024: Ngày 10/07/2024, thực hiện làm và nộp tờ khai thuế TNCN của Q2/2024
Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 29 – Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ = 5.000.000đ 
=> Đã nộp về NSNN
Ngày 26/07/2024, thực hiện làm điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN của Q2/2024:
Ra kết quả tại chỉ tiêu 10 = (200.000) (giảm số thuế TNCN phải nộp 200.000đ) 
=> Sau khi điều chỉnh tờ khai xong thì đây chính là số tiền thuế TNCN các bạn nộp thừa => Sẽ theo và bù trừ vào các kỳ sau
Ngày 15/10/2024: thực hiện làm và nộp tờ khai thuế TNCN của Q3/2024
Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu chỉ tiêu 29 – Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ = 3.000.000 
Tiến hành bù từ: 200.000 tại chỉ tiêu số 10 trên tờ khai điều chỉnh bổ sung của quý 2/2024 với số tiền phải nộp của quý 3
200.000 (đã nộp thừa đang theo dõi) bù trừ với 3.000.000 phải nộp của quý 2/2024 = 5.000.000 – 2000.000 = 4.800.000 => Đây là số tiền còn phải nộp sau khi bù trừ của quý 3/2024
 
Xác định Kết quả cho tình huống: 
Thuộc về trường hợp:
Trường hợp 1: Mã chỉ tiêu số [10] > 0
Kết quả: Tăng số tiền thuế TNCN còn phải nộp (KK thiếu)
=> Phải mang số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu 10 là 250.000đ đi nộp
Vì vẫn trong hạn nộp tờ khai và tiên thuế nên không phát sinh tiền chậm nộp
 
- Bước 8: Ghi lý do điều chỉnh
Ghi tại tab 01-1/KHBS BẢN GIẢI TRINH KHAI BỔ SUNG
Tại cột 8 – Lý do 
Tại dòng có thông tin đã thực hiện điều chỉnh tại bước 5
- Bước 9: ấn “Ghi” để kiểm tra thông tin
- Bước 10: Kết xuất XML và gửi tờ khai bổ sung qua mạng
 

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm: Cách kê khai điều chỉnh thuế GTGT

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 7 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế TNCN (Theo TT 105/2020/TT-BTC)
Mẫu số: 05-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký MST thuế TNCN mới nhất ...
Cách xử lý: Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN 2021
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân khi đăng ký mã số thuế TNCN vào năm 2021
Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC
Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi...
Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021
Ngày 12/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (thuế...
Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN Đăng ký người phụ thuộc theo thông tư 80/2021/TT-BTC
Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC là tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gi...
Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN tờ khai đăng ký NPT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN là tờ khai đăng ký NPT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả ...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 120
Tổng truy cập: 124.873.185

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại