Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Sổ Sách-Báo Cáo
Kế Toán Thiên Ưng
Cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích những thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, Báo cáo KQHĐKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính.

1. Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu B09-DNN

bản thuyết minh báo cáo tài chính

2. Hướng dẫn lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN

a) Cơ sở lập bản thuyết minh báo cáo tài chính
-  Căn cứ vào bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Xem thêm:
Cách lập bảng cân đối kế toán theo mẫu B01-DNN
-  Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp
-  Căn cứ vào sổ, thể kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;
-  Căn cứ vào bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm trước;
-  Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan khác

b) Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong bản thuyết minh báo cáo tài chính

 I/-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
Trong phần này cần nêu rõ:
-  Hình thức sở hữu vốn: là công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp doanh hay doanh nghiệp tư nhân.
-  Lĩnh vực kinh doanh: nêu rõ là sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.
-  Tổng số công nhân viên và lao động khác: nêu số lượng lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp kể cả lao động đăng ký trong quỹ lương và lao động thuê ngoài.
-  Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: nêu rõ rang những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường, đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính, thay đổi quy mô… có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính doanh nghiệp.
II/-Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 
-  Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toánnăm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01… đến ngày 31/12… Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc của kỳ kế toán.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ghi rõ là Đồng việt nam, hoặc một đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật kế toán
- Chế độ kế toán áp dụng : nêu  rõ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Hình thức kế toán áp dụng: nêu rõ hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng là Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ hoặc hình thức kế toán trên máy vi tính…
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
+ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: nêu rõ ràng hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện được
+ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối năm: nêu rõ daonh nghiệp áp dụng phương pháp nào trong bốn phương pháp tính giá trị hàng tồn kho (bình quân gia quyền, nhập trước, xuất trước; nhập sau, xuất trước hay tính theo giá đích danh)
+ Phương pháp hạch toán kế toán hàng tồn kho: nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ.
- Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: nêu rõ là áp dụng phương pháp khấu hao đường thằng, phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần hoặc phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: nêu rõ  chi phí đi vay ghi nhận vào chi phí tài chính trong năm khi phát sinh hay được vốn hóa và phân bổ chi phí đi vay theo phương pháp nào.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Nêu rõ các khoản chi phí chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm là những khoản chi phí nào? Cơ sở để xác định giá trị của những chi phí đó.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
+ Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: nêu rõ các khoản dự phòng phải trả đã ghi nhận là thỏa mãn hay không thỏa mãn các điều kiện quy địnht rong Chuẩn mực kế toán số 18 “các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”.
+ Phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả: nêu rõ các khoản dự phòng phải trả được lập thêm (Hoặc hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa số dự phòng phải trả lập năm nay so với dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng đang ghi trên Sổ kết oán
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái: nêu rõ ghi nhận theo tỷ giá nào? Nguyên tắc ghi nhận vào doanh thu hoặc chi phí tài chính hay ghi nhận vào vốn chủ sở hữu…
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
+ Doanh thu bán hàng: nêu rõ việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 hay không? Doanh thu bán hàng được xác định theo giá hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng nêu rõ không ghi nhận là doanh thu trong năm. Trường hợp bán hàng trả chậm thì nêu rõ phần ghi nhận là doanh thu trong năm. Trường hợp bán hàng trả chậm thì nêu rõ phần lãi trả chậm được hoãn lại ở khoản mục “Doanh thu chưa thực hiện” và sẽ ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính khi đến hạn thu được khoản lãi tiền vay
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ: nêu rõ việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ có tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 hay không? Phần công việc đã hoàn thành của dịch vụ cung cấp được xác định theo phương pháp nào (trong ba phương pháp được quy định tại Chuẩn mực kết oán số 14 nói trên)
+Doanh thu 
hoạt động tài chính: nêu rõ việc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính có tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy đinh tại Chuẩn mực kế toán số 14 hay không.
III/- Thông tin bổ sung cho các khoản mực trình bày trong Bảng cân đối kế toán 
Trong phần này doanh nghiệp cần phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình bày trong Bảng cân đối kế toán để giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu khác
-Đơn vị tính giá trị trình bày trong Phần III là đơn vị tính được sử dụng trong Bảng cân đối kế toán. Số liệu ghi vào cột  “Đầu năm” được lấy từ cột “Cuối năm” ctrong bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “Cuối năm” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:
+ Bảng cân đối kế toán năm nay
+ Sổ kế toán tổng hợp
+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hăọc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan
-Trường hợp doanh nghiệp có điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước thì phải điều chỉnh số liệu so sánh (số liệu ở cột “đầu năm”) để đảm bảo nguyên tắc có thể so sánh và giải trình rõ điều này. Trường hơpj vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “đầu năm” không có khả năng so sánh được với số liệu ở cột “Cuối năm” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính
.
IV/- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
-Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung của các khoản mục doanh thu, phi phí.
- Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần IV là đơn vị tính được sử dụng trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở lấy số liệu từ:
+ Báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh năm nay
+ Sổ kế toán tổng hợp
+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hượp chi tiết có liệu quan
.
   V/- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
- Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích các số liệu đã được thể hiện trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến lưu chuỷen tiền trong năm của doanh nghiệp
- Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần V là đơn vị tính được sử dụng trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở lấy số liệu từ:
+ Báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh  năm nay
+ Sổ kế toán tổng hượp
+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hượp chi tiết có liệu quan
.
 VI/- Những thông tin khác 
-  Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin quan trọng khác (nếu có) ngoài những thông tin đã trình bày trong các phần trên nhằm cung cấp thông tin mô tả bằng lời hoặc số liệu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể nhằm giúp cho người sử dụng hiểu báo cáo tài chính của doanh nghiệp được trình bày trung thực, hợp lý
-  Khi trình bày thông tin thuyết minh ở phần này, tùy theo yêu cầu và đặc điểm thông tin theo quy định từ điểm 1 đến điểm 7 của phần này, doanh nghiệp có thể đưa ra biểu mẫu chi tiết, cụ thể một cách phù hợp và những thông tin so sánh cần thiết.
- Ngoài những thông tin phải trình bày theo quy định từ phần III đến phần VI doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 Tải về tại đây: Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN
 
 

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 17 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu sổ Nhật Ký Đặc Biệt
Sổ nhật ký đặc biệt là gì ? bao gồm những sổ nào? mẫu sổ Nhật ký đặc biệt
Quy trình ghi sổ kế toán
Hướng dẫn quy trình ghi sổ kế toán: Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ, sửa chữa sai sót.
Cách lập bảng cân đối kế toán theo mẫu B01-DNN
Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán mẫu B01-DNN ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01-DNN
Hướng dẫn cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01-DNN ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC
Cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu B02-DNN
Hướng dẫn cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu B02-DNN ban hành theo QĐ 48/206/QĐ-BTC
Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu B03-DNN
Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu B03-DNN ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 120
Tổng truy cập: 126.358.694

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại