Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Hóa Đơn Điện Tử
Kế Toán Thiên Ưng
Cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại theo thông tư 78 và NĐ 123

Hướng dẫn cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại theo quy định về hóa đơn tại nghị định Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC mới nhất năm 2023 

Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.
Quy định về lập hóa đơn điện tử có chiết khấu thương mại được thực hiện theo điểm đ Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP như sau:
đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng
Theo Khoản 22 Điều 7 quy định giá tính thuế của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT thì:
Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào
Ngày 2/8/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành công số 3292/TCT-CS hướng dẫn về lập hóa đơn chiết khấu thương mại như sau:
Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại theo từng trường hợp cụ thể như sau:

* Trường hợp 1: Mua 1 lần đủ luôn điều kiện được hưởng chiết khấu thương mại và thực hiện chiết khấu thương mại ngay tại lần mua đó:
Ví dụ: Công ty Thiên Ưng có quy chế bán hàng có CKTM như sau:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
1. Hàng hóa mua được chiết khấu:
   Tên Hàng hóa: Tivi Sam Sung 32inchs
   Giá niêm yết: 10.000.000đ/ chiếc (chưa có thuế GTGT 10%)
2. Điều kiện được hưởng chiết khấu thương mại:
    Mua Tivi Sam Sung 32inchs từ 10 chiếc trở lên
3. Mức Chiết khấu thương mại được hưởng: 5% trên số tiền đã bao gồm thuế GTGT
4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023
5. Thời điểm thực hiện chiết khấu: Chiết khấu ngay khi đạt điều kiện
 
Ngày 08/02/2023, Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng bán Tivi Sam Sung 32inchs  với Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại Việt Anh:

Số lượng Đơn giá
niêm yết
Thành Tiền Tiền thuế GTGT 10% Thành tiền trước CKTM Số tiền được CK 5% Tổng Thanh Toán
10 chiếc 10.000.000 100.000.000 10.000.000  110.000.000 5.500.000 104.500.000
 
Do công ty Việt Anh mua 1 lần đủ luôn điều kiện được hưởng chiết khấu thương mại theo quy chế bán hàng nên công ty Thiên Ưng khi bán hàng cho công ty Việt Anh sẽ xuất hoá đơn điện tử như sau:
Hóa đơn chiết khấu thương mại

* Trường hợp 2: Mua nhiều lần mới đạt chiết khấu và người bán thực hiện CKTM cho người mua tại hóa đơn của lần mua cuối cùng:     
Ví dụ: Công ty Thiên Ưng có quy chế bán hàng có CKTM như sau:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
1. Hàng hóa mua được chiết khấu:
   Tên Hàng hóa: Tivi Sam Sung 32inchs
   Giá niêm yết: 10.000.000đ/ chiếc (chưa có thuế GTGT 10%)
2. Điều kiện được hưởng chiết khấu thương mại:
    Mua Tivi Sam Sung 32inchs từ 10 chiếc trở lên
3. Mức Chiết khấu thương mại được hưởng: 5% trên số tiền đã bao gồm thuế GTGT
4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023
5. Thời điểm thực hiện chiết khấu: Chiết khấu ngay khi đạt điều kiện
 Ngày 01/02/2023 ký Hợp đồng mua bán số 02/2023/HĐMB-TU-HL với Công ty CP Hoàng Long về việc mua bán Tivi Sam Sung 32inchs làm 2 lần, cụ thể:
Lần giao hàng Ngày giao hàng Số lượng giao
Lần 1 Ngày 08/02/2023 5 chiếc
Lần 2 Ngày 24/02/2023 5 chiếc
Trong thời gian từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023 nếu mua từ 10 bộ trở lên sẽ được hưởng chiết khấu thương mại 5% trên số tiền đã bao gồm thuế GTGT.
Khoản chiết khấu thương mại khi đạt điều kiện sẽ được thực hiện ở lần mua cuối cùng.
 
Lần 1: Ngày 08/02/2023 Công ty Hoàng Long mua 05 chiếc Tivi Sam Sung 32inchs
Do chưa đủ điều kiện hưởng CKTM nên công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn bán hàng thông thường, không ghi khoản CKTM
Lần 2: Ngày 24/02/2023, Công ty Hoàng Long mua tiếp 5 chiếc Tivi Sam Sung 32inchs.
Do đã đủ điều kiện hưởng CKTM và trên hợp đồng mua bán số 02/2023/HĐMB-TU-HL đã thỏa thuận: Khoản chiết khấu thương mại khi đạt điều kiện sẽ được thực hiện ở lần mua cuối cùng.
Nên khi bán hàng lần 2 này công ty Thiên Ưng lập Hoá đơn thực hiện ngay CKTM như sau:   
Mẫu hóa đơn chiết khấu thương mại

* Trường hợp 3: Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Khi khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp chi trả cho người mua nhưng chưa được phản ánh là khoản giảm trừ số tiền phải thanh toán trên hóa đơn thì bên bán riêng 1 hóa đơn cho khoản chiết khấu thương mại
Các tình huống xảy ra trong trường hợp này như:
+ Số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng.
Trường hợp này có thể phát sinh do người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu và khoản chiết khấu thương mại chỉ được xác định trong lần mua cuối cùng;
+ Các nhà sản xuất cuối kỳ mới xác định được số lượng hàng mà nhà phân phối (như các siêu thị) đã tiêu thụ và từ đó mới có căn cứ để xác định được số chiết khấu thương mại phải trả dựa trên doanh số bán hoặc số lượng sản phẩm đã tiêu thụ.
Ví dụ: Công ty Thiên Ưng có quy chế bán hàng có CKTM như sau:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
1. Hàng hóa mua được chiết khấu: 
   Tên Hàng hóa: Tivi Sam Sung 32inchs. 
   Giá niêm yết: 10.000.000đ/ chiếc (chưa có thuế GTGT 10%)
2. Điều kiện được hưởng chiết khấu thương mại: 
    Mua Tivi Sam Sung 32inchs từ 10 chiếc trở lên
3. Mức Chiết khấu thương mại được hưởng: 5% trên số tiền đã bao gồm thuế GTGT
4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023
5. Khoản chiết khấu thương mại được thực hiện vào cuối kỳ cho tổng số hàng đã mua trong kỳ đủ điều kiện được hưởng chiết khấu.

 Ngày 01/02/2023 Ký Hợp đồng mua bán số 03/2023/HDMB-TU–QM với Công ty CP đầu tư và phát triển Quang Minh về việc mua bán Tivi Sam Sung 32inchs làm 2 lần:
Lần 1: Ngày 10/02/2023, bán 05 chiếc Tivi Sam Sung 32inchs (chưa đủ điều kiện hưởng CKTM và cũng chưa đến cuối kỳ nên chưa thực hiện CKTM)
Lần 2: Ngày 20/02/2023, bán tiếp 05 chiếc Tivi Sam Sung 32inchs (Mặc dù đã đủ điều kiện hưởng CKTM, nhưng theo thể lệ chương trình CKTM là thực hiện vào cuối kỳ => Nên tại thời điểm này chưa thực hiện CKTM)
Đến cuối chương trình - ngày 28/02/2023, Thiên Ưng lập bảng kê số 01/2023/BK TU-QM liệt kê các Hoá đơn Quang Minh mua hàng đủ điều kiện hưởng CKTM làm căn cứ lập Hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá thực hiện CKTM cho Quang Minh

Lần mua Ngày Số HĐ Ký hiệu hóa đơn Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
L1 10/02 20 1C23TTU 05 10.000.000 50.000.000 5.000.000 55.000.000
L2 20/02 65 1C23TTU 05 10.000.000 50.000.000 5.000.000 55.000.000
Tổng Cộng 10   100.000.000 10.000.000 110.000.000
Số tiền được giảm khi chiết khấu thương mại 5%: 5.000.000 500.000 5.500.000
 
Công ty Thiên Ưng lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau:
Hóa đơn chiết khấu thương mại theo Thông tư 78

 

Lưu ý: Theo các Công văn số 3575/CTTPHCM-TTHT ngày 15/04/2022 và Công văn số 4949/CTTPHCM-TTHT  của Cục thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn cách viết hóa đơn với khoản "chiết khấu thương mại" 

Thì không ghi dấu âm đối với giá trị chiết khấu thương mại.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu số 03 theo NĐ 119 - Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Mẫu số 03 theo nghị định 119/2018/NĐ-CP là mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Các trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ nội dung
Quy định về các trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung theo thông tư Thông tư 68...
Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện của từng loại)
Các loại hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC như: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàn và các lo...
Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
Những nội dung bắt buộc có trên hóa đơn điện tử và những nội dung được tạo thêm trên hóa đơn điện tử theo quy ...
Các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Quy định về các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Mẫu 06 theo NĐ 119 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT
Mẫu giấy đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh (Mẫu 06 ban hàng theo nghị...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 201
Tổng truy cập: 125.817.612

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại