Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Hóa Đơn Điện Tử
Kế Toán Thiên Ưng
Cách xử lý hóa đơn thay thế bị sai theo công văn hướng dẫn mới nhất 2023

Ngày 10/5/2023, Tổng cục Thuế có ban hành Công văn 1647/TCT-CS hướng dẫn cách xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn điện tử lập sai và sau đó lại phát hiện hóa đơn thay thế vẫn bị sai

Nội dung của công văn 1647/TCT-CS của Tổng Cục Thuế V/v hóa đơn điện tử, ngày 10 tháng 5 năm 2023 như sau:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1647/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử.
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2023
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3147/CTBNI-TTHT ngày 26/9/2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử
Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:
Điều 8. Loại hóa đơn
Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

6. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý….”
Tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử lý sai sót đối với hóa đơn đã lập.
Căn cứ quy định trên, trường hợp Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử đã lập và đã gửi đến cơ quan thuế để cấp mã hoặc đã gửi dữ liệu đến cơ quan thuế có sai sót thì người nộp thuế thực hiện xử lý sai sót theo nguyên tắc quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
2. Về xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, điểm c, e khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính;
Căn cứ các quy định trên, tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021 và Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế đã quy định các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử đáp ứng, theo đó:
- Trong trường hợp người bán lựa chọn hình thức xử lý hoá đơn đã lập bằng cách lập hóa đơn điều chỉnh thì người bán thực hiện điều chỉnh giảm toàn bộ thông tin dòng hàng hóa bị sai và điều chỉnh tăng tương ứng dòng hàng hóa đúng (bao gồm: tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế suất, thành tiền chưa thuế).
- Trong trường hợp người bán lựa chọn hình thức xử lý hoá đơn đã lập bằng cách lập hóa đơn thay thế thì người bán lập lại hóa đơn mới với số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn và đầy đủ toàn bộ nội dung của hóa đơn cần thay thế.
Đối với cả 2 trường hợp nêu trên, hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế đều cần ghi thông tin: “Điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu... số... ngày… tháng… năm...” và trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
- Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử bị sai (gọi là hóa đơn F0), sau đó doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế (gọi là hóa đơn F1 điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn F0) và phát hiện hóa đơn F1 vẫn bị sai thì:
+ Nếu lựa chọn phương pháp điều chỉnh: Doanh nghiệp lập hóa đơn F2 điều chỉnh cho hóa đơn F0 (lúc này hóa đơn F0 đã bị điều chỉnh bởi hóa đơn F1).
+ Nếu lựa chọn phương pháp thay thế: Doanh nghiệp lập hóa đơn F2 thay thế cho hóa đơn F1 (lúc này hóa đơn F0 đã bị thay thế bởi hóa đơn F1).
- Đối với hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính có sai sót, doanh nghiệp lập hóa đơn thay thế theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính thì thống nhất ý kiến của Cục thuế về việc doanh nghiệp không phải hủy hóa đơn đã lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, không phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vì từ ngày 1/7/2022, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC đã hết hiệu lực thi hành. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
- Về việc gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT:
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế.
Trường hợp xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người nộp thuế không phải gửi thông báo sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế.
3. Việc lập hóa đơn khi trả lại hàng hóa
Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:
Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”
Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT
1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp xuất hàng hóa dưới hình thức hoàn trả hàng hóa thì sử dụng hóa đơn theo quy định nêu trên.
Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục CNTT;
- Vụ DNNCN, Vụ PC;
- Lưu: VT, CS.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy
 
 

Vậy là: 
Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử bị sai (gọi là hóa đơn F0), sau đó doanh nghiệp lập hóa đơn  thay thế (gọi là hóa đơn F1 thay thế cho hóa đơn F0) và phát hiện hóa đơn F1 vẫn bị sai thì:
Doanh nghiệp lập hóa đơn F2 thay thế cho hóa đơn F1 (lúc này hóa đơn F0 đã bị thay thế bởi hóa đơn F1).

Để các bạn dễ hình dung ra cách thực hiện khi xử lý hóa đơn thay thế bị sai, Kế Toán Thiên Ưng xin được lấy 1 ví dụ cụ thể như sau:

Ngày 10/06/2023, Công ty Thiên Ưng bán Điều Hòa cho công ty Trọng Tín: đã xuất hóa đơn số 00003548 (hóa đơn đã được CQT cấp mã)
(Hóa đơn số 00003548 là hóa đơn gốc - Hóa đơn F0)

Ngày 15/06/2023, Công ty Trọng Tín phát hiện ra hóa đơn số 00003548 ngày 10/06/2023 bị sai đơn giá
+ Đơn giá đúng theo thỏa thuận là: 11.000.000/Bộ là giá đã bao gồm thuế GTGT 10%
=> Đơn giá để ghi lên hóa đơn GTGT là đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% là: 10.000.000đ/Bộ
+ Bên bán và bên mua thống nhất xử lý hóa đơn có sai sót số 00003548 theo hình thức thay thế
 
=> Công ty Thiên Ưng đã xuất hóa đơn thay thế số 00003551 để thay thế cho hóa đơn sai sót số 00003548 ngày 10/06/2023 (hóa đơn thay thế đã được CQT cấp mã)
(Hóa đơn số 00003551 là hóa đơn thay thế lần 1 - Hóa đơn F1)

Ngày 18/06/2023, Công ty Trọng Tín lại phát hiện ra hóa đơn thay thế số 00003551 ngày 15/06/2023 vẫn bị sai (Sai tên hàng hóa) 
Vì khi xử lý sai sót lần đầu (ngày 15/06/2023) cho hóa đơn gốc số 00003548 đã áp dụng xử lý hoá đơn sai sót theo hình thức thay thế
Nên các lần xử lý tiếp theo người bán (công ty Thiên Ưng) sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu (Tức là cũng phải lập hóa đơn thay thế để xử lý sai sót)
=> Công ty Thiên Ưng sẽ xuất hóa đơn thay thế lần 2 để thay thế cho hóa đơn thay thế lần 1 số 00003551 - Hóa đơn F1
(Đây là hóa đơn thay thế lần 2 - Hóa đơn F2)

Mẫu hóa đơn điện tử qua các lần xuất điều chỉnh như sau:

1. Hóa đơn gốc - Hóa đơn F0
Hóa đơn gốc bị sai sót
(Hóa đơn gốc số 00003548 này bị sai đơn giá)

2. Hóa đơn thay thế lần 1 - Hóa đơn F1
Hóa đơn thay thế bị sai
(Hóa đơn thay thế lần 1 này vẫn bị sai tên hàng hóa)

3. Hóa đơn thay thế lần 2 - Hóa đơn F2
Hóa đơn thay thế lần 2 thay thế cho hóa đơn thay thế lần 1 bị sai
(Hóa đơn thay thế lần 2 này thay thế cho hóa đơn thay thế lần 1 (hóa đơn F1 số 00003551 vẫn bị sai))
 

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn xem thêm về : Cách xử lý hóa đơn điều chỉnh bị sai 

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu số 03 theo NĐ 119 - Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Mẫu số 03 theo nghị định 119/2018/NĐ-CP là mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Các trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ nội dung
Quy định về các trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung theo thông tư Thông tư 68...
Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện của từng loại)
Các loại hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC như: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàn và các lo...
Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
Những nội dung bắt buộc có trên hóa đơn điện tử và những nội dung được tạo thêm trên hóa đơn điện tử theo quy ...
Các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Quy định về các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Mẫu 06 theo NĐ 119 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT
Mẫu giấy đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh (Mẫu 06 ban hàng theo nghị...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 178
Tổng truy cập: 125.817.711

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại