Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Hóa Đơn Điện Tử
Kế Toán Thiên Ưng
Thủ Tục - Hồ sơ hủy hóa đơn điện tử theo thông tư 32 để chuyển sang TT 78 và NĐ 123

Hướng dẫn cách làm thủ tục hủy hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TTBTC

Hủy hóa đơn là làm cho hóa đơn, chứng từ đó không có giá trị sử dụng.
Tiêu hủy hóa đơn điện tử là biện pháp làm cho hóa đơn điện tử không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.
1. Căn cứ thực hiện:
Theo quy định tại khoản 3, điều 15 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ thì
+ Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).
+ Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
2. Thời hạn thực hiện hủy hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TTBTC
Theo khoản 1, Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì:
Thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thì đơn vị phải tiêu hủy hóa đơn, thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
3. Thủ tục - Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh được thực hiện như sau:
- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy.
- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn.
- Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
- Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm:
+ Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
+ Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
+ Biên bản tiêu hủy hóa đơn;
+ Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy
=> Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.
=> Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.


* Chi tiết các mẫu biểu hồ sơ hủy hủy đơn điện tử theo thông tư 32
3.1. Mẫu "Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn điện tử đã phát hành theo TT 32"
 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG
Số: 05/QĐ-HHĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v: Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG
 • Căn cứ vào Thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Căn cứ vào khoản 3 điều 15 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ
Điều 1: Nay thành lập Hội đồng hủy hóa đơn thuộc CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG
Điều 2: Thành viên của Hội đồng hủy hóa đơn gồm những người có tên sau đây
1. Ông: Hoàng Trung Thật - Giám đốc – Chủ tịch hội đồng
2. Bà: Trần Thị Linh - Kế Toán Trưởng - Thành viên hội đồng
3. Bà: Nguyễn Thị Mai - Kế Toán Viên - Thư ký hội đồng 
Điều 3: Hội đồng hủy hóa đơn có nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và tiến hành hủy số hóa đơn điện tử đã phát hành theo thông tư 32/2021/TT-BTC còn tồn ở Công ty sau ngày 06 tháng 12 năm 2021.
Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng hủy hóa đơn thuộc CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
 • Như Điều 2 (để thực hiện).
 • Lưu VP.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG
GIÁM ĐỐC
hủy hoa đơn điện tử theo TT 32
 
 
3.2. Mẫu "Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy"
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG
Số: 02/BBKKHĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Hà Nội,  ngày 06 tháng 12 năm 2021
 
 
BẢNG KIỂM KÊ HÓA ĐƠN
Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2021
Tại văn phòng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG, chúng tôi gồm:
1. Ông: Hoàng Trung Thật - Giám đốc
2. Bà: Trần Thị Linh - Kế Toán Trưởng
3. Bà: Nguyễn Thị Mai - Kế Toán Viên
Chúng tôi đã tiến hành kiểm kê số Hóa đơn điện tử chưa sử dụng hết, cần tiêu hủy để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TTBTC.
số lượng Hoá đơn cụ thể như sau:

STT Tên loại hóa đơn Mẫu hóa đơn Ký hiệu Từ số Đến số Tổng số
1 Hóa đơn bán hàng 02GTTT0/001 TU/21E 61 2000 1940
 
Công tác kiểm kê kết thúc vào hồi 15 giờ, ngày 03 tháng 12 năm 2021.
Biên bản được lập và đọc cho mọi người có mặt cùng nghe và thống nhất ký vào biên bản này.


NGƯỜI LẬP
Kế toán
MAI
Nguyễn Thị Mai
Giám đốc CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG
hủy hoa đơn điện tử theo TT 32 
 
 

3.3. Mẫu "Biên bản hủy hóa đơn"
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
 
BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
 
 • Căn cứ vào Quyết định Số: 05/QĐ-HHĐ về việc Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn của Giám đốc Công ty ngày 06 tháng 12 năm 2021
 • Căn cứ vào Bảng Kiểm kê hóa đơn Số: 02/BBKKHĐ ngày 06 tháng 12 năm 2021
Hôm nay, ngày 06/12/2021, tại văn phòng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG, chúng tôi gồm có:
1. Ông: Hoàng Trung Thật - Giám đốc
2. Bà: Trần Thị Linh - Kế Toán Trưởng
3. Bà: Nguyễn Thị Mai - Kế Toán Viên
Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản về việc huỷ hoá đơn GTGT như sau:
 • Tên hóa đơn cần hủy: Hóa đơn bán hàng
 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn: 02GTTT0/001
 • Ký hiệu hóa đơn: TU/21E
 • Số lượng hóa đơn cần hủy: Từ số 61 Đến số 2000
 • Hình thức hủy: Hủy điện tử trên Phần mềm Bkav eHoadon
Chúng tôi lập biên bản này xác nhận việc hủy hóa đơn với những nội dung trên đã được thực hiện xong vào lúc 16 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2021.
Biên bản đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký xác nhận.

Kế toán
MAI
Nguyễn Thị Mai
Giám đốc công ty
hủy hóa đơn
              

3.4. Mẫu "Thông báo kết quả hủy hóa đơn"
Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn TB03/AC

4. Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC)
Tại kỳ thực hiện hủy hóa đơn (tháng/quý có hủy hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử theo TT 32) => Khi lập báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn => Doanh nghiệp phản ánh số hóa đơn đã thông báo kết quả hủy vào báo cáo tình hình sử hóa đơn Mẫu BC26/AC tại cột chỉ tiêu số 18 và 19
Như trong nội dung của mẫu biểu bộ hồ sơ trên: Công ty Thiên Ưng đã thực hiện hủy 1940 số hóa đơn từ số 0000061 đến hóa đơn số 0002000 vào ngày 06/12/2021 (Thuộc quý 4/2021)
Thì tại mẫu BC26/AC của quý 4/2021:
+ Tại cột chỉ tiêu số 19 "Số" các bạn điền thông tin như sau: 00000061-0002000
=> Phần mềm sẽ động tính toán ra "Số lượng" hóa đơn hủy tại cột chỉ tiêu số 18 là 1940

KẾ TOÁN Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm:

Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 8 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu số 03 theo NĐ 119 - Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Mẫu số 03 theo nghị định 119/2018/NĐ-CP là mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Các trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ nội dung
Quy định về các trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung theo thông tư Thông tư 68...
Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện của từng loại)
Các loại hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC như: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàn và các lo...
Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
Những nội dung bắt buộc có trên hóa đơn điện tử và những nội dung được tạo thêm trên hóa đơn điện tử theo quy ...
Các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Quy định về các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Mẫu 06 theo NĐ 119 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT
Mẫu giấy đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh (Mẫu 06 ban hàng theo nghị...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 100
Tổng truy cập: 125.818.320

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại