Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Hóa Đơn Điện Tử
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai thuế suất, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, tiền thuế... theo quy định tại thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Mẫu chung:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
(Số ……………)
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số ………………  ký ngày …………… (Nếu có)
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày ….. tháng ……. năm ………. hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: ………………………………………                       
Mã số thuế : ……………………………                                                                                           
Địa chỉ : …………………………………….
Đại diện: ………………………    Chức vụ: ………………………..                                        
Đơn vị mua hàng: ………………………………………..
Mã số thuế : ………………………..                                                                                           
Địa chỉ : …………………………………………………….  
Đại diện: ………………….    Chức vụ: …………………………………
 
Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số ………, ký hiệu ……… ngày ………, mã cơ quan thuế ………
Lý do điều chỉnh: ………………….....………………….....
Cụ thể như sau:
1. Nội dung trước khi điều chỉnh (đã ghi sai):
……………………………………………………………………………….
2. Nội dung đúng:
……………………………………………………………………………….
3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:
……………………………………………………………………………….
Bên bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh số ………, ký hiệu ……… ngày ……… để giao cho bên mua
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..


BÊN MUA
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

 
BÊN BÁN
(Chữ ký số hoặc Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

2. Một vài mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai sót trong từng trường hợp:

2.1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai địa chỉ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG   
MST: 0106208569
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
 
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP
CÓ SAI SÓT VỀ ĐỊA CHỈ NGƯỜI MUA
(Số 11/2023/ĐCHĐ-TU-HL)
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2023 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG   
Mã số thuế : 0106208569                                                                                           
Địa chỉ : Số nhà 1, ngách 327/6 phố Vũ Tông Phan - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        
Và:
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG
Mã số thuế : 0100385089                                                                                          
Địa chỉ : Số 96 đường Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Đại diện: Ông Doãn Gia Cường   Chức vụ: Giám đốc

 
Sau khi kiểm tra lại thông tin về địa chỉ của Công ty cổ phần Hoàng Long tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần Hoàng Long được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lại lần 2 ngày 07/05/2023 so với địa chỉ đã ghi tại hóa đơn số 00002317, ký hiệu 1C23TTU ngày 08/05/2023 thì hai bên chúng tôi xác nhận sự việc như sau:
Hóa đơn điện tử số 00002317, ký hiệu 1C23TTU ngày 08/05/2023 đã ghi sai địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót
+ Địa chỉ đã ghi sai: Số 15 đường Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Địa chỉ đúng của người mua:  Số 96 đường Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Mà hóa đơn điện tử có sai sót về địa chỉ của người mua này đã được cơ quan thuế cấp mã và đã gửi cho người mua nên:
Căn cứ vào điểm a, khoản 2 Điều 19 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP để điều chỉnh thông tin về địa chỉ trên hóa đơn điện tử số 00002317, ký hiệu 1C23TTU ngày 08/05/2023
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

 Đại diện bên mua
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đại diện bên bán
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

=> Nếu hóa đơn điện tử của công ty bạn bị sai tên công ty của người mua thì các bạn cũng lập biên bản điều chỉnh tương tự như biên bản điều chỉnh Số 11/2023/ĐCHĐ-TU-HL bên trên
 

2.2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai mã số thuế

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử có sai sót
Hai bên thống nhất lập biên bản để điều chỉnh hoá đơn số 00002365, mẫu số 1 ký hiệu C23TTU, ngày 24/05/2023, đã được cấp mã của cơ quan thuế là 596SRE2THC245945FGHTL834D23W374ATH
Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế người mua
Cụ thể như sau:
1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 2365, ký hiệu C23TTU, ngày 24/05/2023
Mã số thuế: 0102722325
2. Nội dung đúng theo đăng ký doanh nghiệp:
Mã số thuế: 0102722352
3. Hai bên thống nhất: Bên bán (Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng) sẽ lập hóa đơn điều chỉnh vào ngày 25/05/2023 để điều chỉnh mã số thuế người mua trên hóa đơn số 00002365, Mẫu số 1 ký hiệu C23TTU ngày 24 tháng 05 năm 2023 từ “0102722325” thành mã số thuế “0102722352

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau..


ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2.3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai đơn giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP
CÓ SAI SÓT VỀ ĐƠN GIÁ
(Số23/2023/ĐCHĐ-TU-QK)
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 16/2023/HĐKT-TU-QK ký ngày 15/07/2023
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày 15 tháng 07 năm 2023 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG                     
Mã số thuế : 0106208569                                                                                           
Địa chỉ : Số nhà 1, ngách 327/6 phố Vũ Tông Phan – P. Khương Đình – Q. Thanh Xuân - Hà Nội.
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ QUỐC KHÁNH
Mã số thuế: 0106352316                                                                                           
Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng , Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.  
Đại diện: Ông Nguyễn Quốc Khánh    Chức vụ: Giám đốc
Hai bên thống nhất lập hóa đơn điều chỉnh cho hoá đơn Mẫu số 1 ký hiệu C23TTU số 00002795 ngày 15/07/2023, mã cơ quan thuế 596SRE2THC245945FGHTL834D2356HDGVT7
Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai đơn giá dẫn đến sai thành tiền, tiền thuế và tổng thanh toán
Cụ thể như sau:
1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn Mẫu số 1 ký hiệu C23TTU số 00002795 ngày 15/07/2023

Tên hàng hoá dịch vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Máy tính xách tay Acer Aspire 3 A315 Chiếc 10 11.000.000 110.000.000 11.000.000 121.000.000
 
2. Nội dung đúng theo thỏa thuận:

Tên hàng hoá dịch vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Máy tính xách tay Acer Aspire 3 A315 Chiếc 10 10.000.000 100.000.000 10.000.000 110.000.000
 
3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:
Do hóa đơn viết đơn giá sai cao hơn so với thỏa thuận trên hợp đồng kinh tế số 16/2023/HĐKT-TU-QK nên bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh vào ngày 15/07/2023 để điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền, tiền thuế và tổng thanh toán của Máy tính xách tay Acer Aspire 3 A315, cụ thể:

Tên hàng hoá dịch vụ  Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền, tiền thuế và tổng thanh toán của:
Máy tính xách tay Acer Aspire 3 A315
-1.000.000 -10.000.000 -1.000.000 -11.000.000
 
- Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.
- Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

=> Nếu hóa đơn điện tử của công ty bạn bị sai đơn giá mà cần điều chỉnh tăng thì các bạn cũng lập biên bản điều chỉnh tương tự như biên bản điều chỉnh Số 23/2023/ĐCHĐ-TU-QK bên trên
 

2.4. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai thuế suất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP
CÓ SAI SÓT VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT
(Số34/2023/ĐCHĐ-TU-HL)
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hoá đơn, chứng từ
Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày 05 tháng 07 năm 2023 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG                     
Mã số thuế : 0106208569                                                                                           
Địa chỉ : Số nhà 1, ngách 327/6 phố Vũ Tông Phan – P. Khương Đình – Q. Thanh Xuân - Hà Nội.
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CP HOÀNG LONG
Mã số thuế: 0102256321
Địa chỉ: Số 15 đường Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.  
Đại diện: Ông Nguyễn Văn Long    Chức vụ: Giám đốc
Hai bên thống nhất lập hóa đơn điều chỉnh cho hoá đơn số 00003126, ký hiệu 1C23TTU ngày 02/07/2023, mã cơ quan thuế 596SRE2THC245945FGHTL834D23W356G6D
Lý do điều chỉnh: Hóa đơn điện tử viết sai thuế suất dẫn đến sai tiền thuế và tổng thanh toán
Cụ thể như sau:
1. Nội dung thuế suất đã ghi sai: tại hóa đơn số 00003216, ký hiệu 1C23TTU ngày 02/071/2023:

Tên hàng hoá dịch vụ  Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất Tiền thuế Tổng thanh toán
Điện thoại Samsung Galaxy A73 5G 128GB 1 10.000.000 10.000.000 8% 800.000 10.800.000
 
2. Nội dung thuế suất đúng theo quy định:

Tên hàng hoá dịch vụ  Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất Tiền thuế Tổng thanh toán
Điện thoại Samsung Galaxy A73 5G 128GB 1 10.000.000 10.000.000  10% 1.000.000 11.000.000
 
3. Hai bên thống nhất điều chỉnh như sau:
Do hóa đơn ghi thuế suất thấp hơn so với quy định nên bên bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh tăng thuế suất, tiền thuế và tổng thanh toán của Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điều hòa, quạt thông gió cho xưởng sản xuất như sau:

Tên hàng hoá dịch vụ  Thuế suất Tiền thuế Tổng thanh toán
Điều chỉnh tăng thuế suất, tiền thuế và tổng thanh toán của:
Điện thoại Samsung Galaxy A73 5G 128GB
10% 200.000 200.000
 
- Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.
- Bên mua sẽ thanh toán nốt số tiền tăng thêm 200.000đ cho bên bán vào ngày 05/07/2023
- Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký điện tử/ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu số 03 theo NĐ 119 - Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Mẫu số 03 theo nghị định 119/2018/NĐ-CP là mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Các trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ nội dung
Quy định về các trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung theo thông tư Thông tư 68...
Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện của từng loại)
Các loại hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC như: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàn và các lo...
Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
Những nội dung bắt buộc có trên hóa đơn điện tử và những nội dung được tạo thêm trên hóa đơn điện tử theo quy ...
Các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Quy định về các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Mẫu 06 theo NĐ 119 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT
Mẫu giấy đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh (Mẫu 06 ban hàng theo nghị...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 156
Tổng truy cập: 125.819.545

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại