Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Hóa Đơn Điện Tử
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và nghị định 123

Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử được ban hành kèm theo Phụ Lục III của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ

1. Mẫu số 01/GTGT - Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
   
Ký hiệu:..........
Số:..................
Ngày.......... tháng......... năm...........
Tên người bán:......................................................................................................
Mã số thuế:...........................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Điện thoại:........................................... Số tài khoản:...........................................
Họ tên người mua:................................................................................................
Tên người mua:.....................................................................................................
Mã số thuế:...........................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Hình thức thanh toán:................................. Số tài khoản.....................................
Đồng tiền thanh toán: VNĐ
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thuế suất Thành tiền chưa có thuế GTGT Tiền thuế GTGT Thành tiền có thuế GTGT
1 2 3 4 5 6 7=4x5 8=7x6 9=7+8
                 
                 
                 
                 
                 
Tổng tiền chưa có thuế GTGT:
Tổng tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất:.......................................
Số tiền viết bằng chữ:...........................................................................................
NGƯỜI MUA HÀNG
(Chữ ký số (nếu có))
 
 
NGƯỜI BÁN HÀNG
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)

Các bạn muốn tìm hiểu quy định về các nội dung trên hóa đơn thì các bạn có thể xem tại đây:

Nội dung của hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT theo thông tư 78

2. Mẫu số 02/BH - Hóa đơn điện tử bán hàng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp)

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
  Ký hiệu:.................
Số:..........................
Ngày......... tháng....... năm.........
Tên người bán:......................................................................................................
Mã số thuế:............................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Số tài khoản:.........................................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
Họ tên người mua hàng:.......................................................................................
Tên người mua:.....................................................................................................
Địa chỉ:........................................ Số tài khoản.....................................................
Hình thức thanh toán:........................ MST:.........................................................
Đồng tiền thanh toán:VNĐ
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4x5
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Tổng tiền thanh toán:............................................................................................
Số tiền viết bằng chữ:...........................................................................................

NGƯỜI MUA HÀNG
Chữ ký số (nếu có)
 
 
NGƯỜI BÁN HÀNG
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)

Mẫu hóa đơn điện tử

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm:

Cách Lập hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và nghị định 123

3. Mẫu số 01/GTGT-ĐT - Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù)
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
    Ký hiệu:.............
Số:.....................
Ngày.......... tháng....... năm.........
Tên người bán:......................................................................................................
Mã số thuế:............................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Điện thoại:..................................... Số tài khoản...................................................
Tên người mua:.....................................................................................................
Mã số thuế:............................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Hình thức thanh toán:..................... Số tài khoản..................................................
Đồng tiền thanh toán: VNĐ
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Thành tiền
1 2 3
     
     
     
     
     
Thành tiền chưa có thuế GTGT:................
Thuế suất giá trị gia tăng:.......... % Tiền thuế giá trị gia tăng.....................
Tổng tiền thanh toán:
Số tiền viết bằng chữ:...........................................................................................
NGƯỜI MUA HÀNG
Chữ ký số (nếu có)
NGƯỜI BÁN HÀNG
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)
 
 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

4. Mẫu số 01/GTGT-NT - Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ)
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
    Ký hiệu:......
Số:.............
Ngày......... tháng...... năm..........
Tên người bán:.....................................................................................................
Mã số thuế:...........................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Điện thoại:....................................... Số tài khoản................................................
Tên người mua:....................................................................................................
Mã số thuế:...........................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Hình thức thanh toán:..................... Số tài khoản.................................................
Đồng tiền thanh toán USD
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thuế suất Thành tiền chưa có thuế GTGT Tiền thuế GTGT Thành tiền có thuế GTGT Tỷ giá (USD/ VND)
1 2 3 4 5 6 7 = 4x5 8 = 6x7 9 = 7+8 10
                   
                   
                   
                   
                   
Tổng tiền chưa có thuế GTGT:............................................................................
Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất:..................................
Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT:...............................................................
Số tiền viết bằng chữ:...........................................................................................
NGƯỜI MUA HÀNG
Chữ ký số (nếu có)
 
NGƯỜI BÁN HÀNG
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)
 
 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

5. Mẫu số 08/TSC - Hóa đơn bán tài sản công
                                                                      Mẫu số......
HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN CÔNG         Ký hiệu:......
Liên 1: (lưu)
Ngày... tháng.... năm.........
 Số:........
- Đơn vị bán tài sản NN:................................................................................................
- Địa chỉ:......................................................... Điện thoại.............................................

MST/MSĐVCQHVNS:                            
- Số tài khoản:...................................... tại.....................................................................
- Bán theo Quyết định số............ ngày.... tháng... năm.... của.......................................
- Hình thức bán:.............................................................................................................
- Người mua tài sản NN:...............................................................................................
- Đơn vị:..................................... Số tài khoản...............................................................

MST/MSĐVCQHVNS:                            
- Hình thức thanh toán:..................................................................................................
- Địa điểm vận chuyển hàng đến(*):
- Thời gian vận chuyển (*): Từ ngày..... tháng..... năm.... đến ngày..... tháng..... năm....
STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
           
           
           
           
Cộng tiền bán tài sản:...........................................................................................
Số tiền viết bằng chữ:...........................................................................................
 

NGƯỜI MUA HÀNG
Chữ ký số (nếu có)
 
 
 
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)
Phần gia hạn thời gian vận chuyển (nếu có) (*):
- Lý do gia hạn:.............................................................................................................................
- Thời gian gia hạn vận chuyển: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...
- Đơn vị gia hạn (Ký tên, đóng dấu): ...........................................................................................

Liên 1: Lưu hóa đơn gốc Liên 2: Giao cho khách hàng Liên 3: Dùng cho kế toán thanh toán
Các chỉ tiêu có dấu (*) chỉ áp dụng đối với tài sản là hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm:

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử Mẫu 03/TNCN

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu số 03 theo NĐ 119 - Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Mẫu số 03 theo nghị định 119/2018/NĐ-CP là mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Các trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ nội dung
Quy định về các trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung theo thông tư Thông tư 68...
Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện của từng loại)
Các loại hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC như: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàn và các lo...
Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
Những nội dung bắt buộc có trên hóa đơn điện tử và những nội dung được tạo thêm trên hóa đơn điện tử theo quy ...
Các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Quy định về các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Mẫu 06 theo NĐ 119 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT
Mẫu giấy đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh (Mẫu 06 ban hàng theo nghị...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 67
Tổng truy cập: 125.818.223

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại