Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020

Hội nghị người lao động là cuộc họp có tổ chức do người sử dụng lao động chủ trì tổ chức hàng năm có sự tham gia của người lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở để nhằm trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ cho người lao động.

1. Quy định về hội nghị người lao động:
- Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tổ chức thực hiện. Hội nghị người lao động được tổ chức ít nhất một năm một lần. Mẫu Nghị quyết hội nghị người lao động
- Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.
- Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật lao động.
- Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp.
Theo điều 9 của Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
2. Đối tượng thực hiện tổ chức hội nghị người lao động:
- Áp dụng đối với doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên
-  Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ chức hội nghị người lao động.

3. Mẫu Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020 mới nhất

CÔNG TY …………………………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 20….

_______

           
Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;
Thực hiện quyết định số:.../QĐ-QCDC, ngày …/…/20…của Tổng giám đốc Công ty…………..về việc ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20.…… 
Tại:…………………………………………………………
Công ty ……………….phối hợp với BCH Công đoàn, tổ chức Hội nghị Người lao động năm 20...
Thành phần tham dự Hội nghị, Hội nghị vinh dự được đón tiếp :
* Về phía Công đoàn cấp trên:  
- Ông/Bà …………………………………………………………………..
* Về phía Lãnh đạo công ty :
1- Ông/Bà …………………………………………………………………..
2- Ông/Bà …………………………………………………………………..
* Về phía BCH Công đoàn công ty :
1- Ông/Bà …………………………………………………………………..
2- Ông/Bà …………………………………………………………………..
Và với sự có mặt của ………. đại biểu Công nhân lao động của Công ty
Hội nghị thông qua:
          - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
           - Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc;
          - Báo cáo về điều kiện làm việc của CNLĐ;
          - Báo cáo hoạt động của CĐCS; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của NLĐ và CĐCS đối với NSDLĐ;
 
                 - Hội nghị đã thảo luận, kiến nghị đề xuất;
                 - NSDLĐ đã giải đáp thắc mắc, kết luận; bàn biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CNLĐ.
                 - Một số nội dung khác……
 
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 20….
CÔNG TY ……………………………………………………………………

QUYẾT NGHỊ:

 
1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh Công ty năm 20… và Phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 20….;
2. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn cơ sở năm 20…. và phương hướng hoạt động năm 20…
3. Hội nghị người lao động Công ty đã biểu quyết nhất trí với các giải pháp, biện pháp đã thảo luận thống nhất tại Hội nghị; các nội dung (sửa đổi) hoặc (dự thảo mới) có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.
4. Hội nghị giao cho……………..và Ban chấp hành CĐCS Công ty, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của tập thể người lao động tham dự.
5. Hội nghị giao cho …………phối hợp với Ban chấp hành CĐCS Công ty chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị người lao động của Công ty đã thông qua.
6. Hội nghị Người lao động Công ty kêu gọi toàn thể CNLĐ và Đoàn viên Công đoàn phát huy vai trò trách nhiệm của mình, hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào thi đua Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty phát động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 20….
 Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 20… được Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
(Ký tên, đóng dấu)
         
 
      GIÁM  ĐỐC
            (Ký tên đóng dấu)
 
                     
 
 
THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Mẫu Nghị quyết Hội nghị Người lao động được xây dựng theo mẫu số 3 tại Công văn số 114/LĐLĐ ngày 7/3/2019 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về việc ban hành biểu mẫu hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

4. Mẫu biên bản hội nghị người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
BIÊN BẢN
Hội nghị Người lao động năm …………
 
                
            Hôm nay, vào lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …. tại Công  ty …………………… tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 20….
 
A. PHẦN NGHI THỨC:
            Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị
+ Đoàn chủ tịch
            Ông (Bà):………………………………….Chức vụ: ……………………..
            Ông (Bà):………………………………….Chức vụ:………………………
Ông (Bà):………………………………….Chức vụ: ……………………..
+ Thư ký
            Ông (Bà): …………………………………Chức vụ: ……………………..
            Ông (Bà): …………………………………Chức vụ: ……………………..
B. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:
1. Ông (Bà)……………………………………… Giám đốc Công ty báo cáo tình hình việc thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động tại công ty năm 20… và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 20….
2. Ông (Bà)…………………………………... Chủ tịch Công đoàn cơ sở: báo cáo hoạt động công đoàn và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của NLĐ.
3. Phần đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến kiến nghị đề xuất: (ghi ý kiến phát biểu từng người).
            ……………………..…………………………………………………………
4. Khen thưởng, phát động thi đua, ký giao ước thi đua:
………………………………………………………………………………
5/ Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động tỷ lệ ……%
 
Biên bản kết thúc lúc………..cùng ngày.
 

Thư ký
 
TM. Đoàn Chủ tịch
 
Mẫu biên bản hội nghị người lao động nêu trên được xây dựng theo mẫu số 4 tại Công văn số 114/LĐLĐ ngày 7/3/2019 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về việc ban hành biểu mẫu hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 46 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30%Hp mừng ngày 30/4+1/5
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu hợp đồng thời vụ (lao động theo mùa vụ, vụ việc)
Mẫu hợp đồng thời vụ và các quy định về hợp đồng lao động thời vụ như thuế TNCN, BHXH bắt buộc, số lần ký hợp ...
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024 theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội du...
Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2024 mới nhất
Mẫu nội quy lao động mới nhất năm 2024, quy định ngắn gọn, đầy đủ về nội quy làm việc tại văn phòng, cơ quan, ...
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024 có kèm hướng dẫn cách ghi phụ lục và các nguyên tắc ký phụ lục hợp...
Quy định tuổi nghỉ hưu năm 2024 của nam và nữ
Công thức tính, bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của nam và nữ năm 2024 theo quy định tại Bộ luật Lao động số: 45/20...
Quy định về sổ quản lý lao động, nhân sự, theo dõi nhân viên (Có Mẫu sổ bằng Excel)
Quy định về quản lý lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điề...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 120
Tổng truy cập: 124.999.016

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại