Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý - Mẫu 05/KK-TNCN (theo TT 92)

Ở bài viết trước Kế Toán Thiên Ưng đã hướng dẫn các bạn: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân, để các bạn biết các xác định kỳ kê khai theo tháng hay theo quý để các bạn lựa chọn mẫu tờ khai phù hợp. Còn ở bài viết này Kế Toán Thiên Ưng xin được hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN.

Bắt đầu từ ngày 11/11/2016, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.1, iHTKK 3.3.1, QTTNCN 3.3.0, iTaxViewer 1.2.1 thay cho các phiên bản trước đây.
Các bạn mở phần mềm hỗ trợ kê khai => chọn mục
Thuế thu nhập cá nhân. Màn hình sẽ xuất hiện:
chọn tờ khai thuế TNCN
Các bạn chọn mẫu 05/KK-TNCN. Màn hình sẽ xuất hiện bảng chọn kỳ tính thuế như sau:
chọn kỳ kê khai thuế TNCN
Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai
- Kê khai theo quý dành cho: 
+ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý.
+ Hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu.
- Kê khai theo tháng: dành cho DN kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên.
Bạn xác định kỳ kê khai thuế theo tháng / quý theo thực tế phát sịnh của doanh nghiệp mình sau đó lựa chọn bằng cách tích vào kỳ áp dụng: trong hình trên Kế Toán Thiên Ưng đang chọn kỳ kê khai thuế TNCN theo quý và thực hiện kê khai cho quý 3 năm 2016

Lưu ý: Bắt đầu từ quý 3 năm 2016 khi kê khai thuế TNCN các bạn không dùng mẫu 02/KK-TNCN như các quý trước nữa nhé mà Dùng mẫu 05/KK-TNCN (TT92/2015) trên phần mềm HTKK 3.4.. 

Sau khi các bạn chọn xong, màn hình sẽ xuất hiện giao diện tờ khai thuế TNCN - Mẫu số: 05/KK-TNCN
( Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính ) 

tờ khai thuế TNCN theo TT 92/2015
 

Tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN theo quý hay theo tháng đều có nội dung giống nhau, chỉ khác nhau chỗ "Kỳ tính thuế" còn cách làm tờ khai đều giống nhau. Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện làm tờ khai 05/KK-TNCN:
- Căn cứ để làm tờ khai thuế TNCN là bảng tính thuế TNCN:
Bảng tổng hợp thuế TNCN quý
Trên đây là bảng tổng hợp thu nhập để tính thuế TNCN của quý 3 năm 2016
Bảng này được tổng hợp số liệu từ "BẢNG TÍNH THUẾ TNCN" của 3 tháng trong quý 3/2016
Những doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo quý thì ngoài việc hàng tháng các bạn lập bảng tính thuế TNCN cho phần thu nhập phát sinh của tháng đó
Thì đến khi làm báo cáo cho QÚY các bạn tổng hợp hết Thu nhập của 3 tháng trong quý đó vào mẫu bảng như trên để chúng ta có số liệu đưa vào phần mềm HTKK cho chính xác
Mẫu bảng tính thuế TNCN của từng tháng các bạn tham khảo tại đây: Mẫu bảng tính thuế TNCN

(P/S: Mỗi liên hệ giữa bảng tổng hợp thu nhập với tờ khai 05/KK-TNCN:
- Trong quý các bạn đã thực hiện trả lương cho bao nhiêu lao động thì các bạn đưa vào những lao động đó vào bảng tổng hợp này => Để có số liệu điền vào chỉ tiêu 21,22,23,24,25
(Không phân biệt người lao động đó có bị khấu trừ thuế TNCN hay không - đưa tất vào bảng)
- Số liệu của các ô màu đỏ được tổng hợp để đưa vào các chỉ tiêu còn lại trên tờ khai.
Các bạn so sánh đối chiếu giữa số liệu trên bảng tổng hợp và trên tờ khai để biết cách Kế Toán Thiên Ưng đưa số liệu vào phần mềm HTKK.

 

Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ diễn giải chi tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai 05/KK-TNCN:

+ Chỉ tiêu [21] Tổng số người lao động: là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ. (Trong kỳ các bạn đã lương cho bao nhiêu người thì đưa hết họ vào đây - không phân biệt người lao động đó có bị khấu trừ thuế TNCN hay không) 
+
Chỉ tiêu [22] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: là tổng số cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ.
+
Chỉ tiêu [23]: Phần mềm tự tổng hợp ở chỉ tiêu 24 và 25, các bạn không thể điền.
+
Chỉ tiêu [24] Cá nhân cư trú: là số cá nhân cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế.
+
Chỉ tiêu [25] nhân không cư trú: là số cá nhân không cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế.
( Như ở mẫu trên là Thiên Ưng có 5 lao động là cá nhân cư trú, Nhưng trong 5 người này chỉ có 4 người bị khấu trừ thuế TNCN thôi, Còn "Đặng thị Thủy" - là nhân viên thử việc 1 tháng đã làm cam kết thu nhập số 02/CK-TNCN để cam kết thu nhập trong năm 2016 chưa đến mức phải đóng thuế nên bà Đặng Thị Thủy tạm thời chưa bị khấu trừu thuế TNCN 10% khi Thiên Ưng chi trả thu nhập.

- Chỉ tiêu [26] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân: Chỉ tiêu [26] = [27] + [28] 

Chỉ tiêu [27] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ. 

Chỉ tiêu [28] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ. 

+ Chỉ tiêu [29]Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: Chỉ tiêu [29] = [30] + [31]  => các bạn không thể điền, phần mềm tự cộng ở chỉ tiêu 30 và 31.
+ Chỉ tiêu [30] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ. 
+ Chỉ tiêu [31] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ. 
+
Chỉ tiêu [32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Chỉ tiêu [32] = [33] + [34] . SỐ tiền phát sinh tại chỉ tiêu 32 này là số thuế TNCN mà các bạn phải nộp trong kỳ
Hạn nộp tiền chính là hạn nộp tờ khai
+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
+ Theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu quý sau
+ Chỉ tiêu [33] Cá nhân cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ. 
+ Chỉ tiêu [34] Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ. 
+
Chỉ tiêu [35] Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.
+ Chỉ tiêu [36] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động. Chỉ tiêu [35] = [36] * 10%

Để có thể làm chính xác ở các chỉ tiêu các bạn phải tính ra được số thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế, và số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. Nếu các bạn chưa thành thạo thì có thể tham khảo thêm tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2016


Để hiểu rõ hơn về cách lập tờ khai thuế TNCN bạn có thể theo dõi thêm ở Videos dưới đây


KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân thành công!
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 81 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh
Hướng dẫn cách làm hồ sơ chứng mình người phụ thuộc kèm theo tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc...
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất
Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh để tính thuế TNCN
Thủ tục hoàn thuế thu nhập nhập cá nhân
Hướng dẫn cách thực hiện các thủ tục để hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi đã quyết toán thuế TNCN.
Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Hướng dẫn hồ sơ - thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu CTT25/AC - Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Mẫu CTT25/AC là mẫu Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất năm 2015 là mẫu biểu được ban hành t...
Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân
Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 40
Tổng truy cập: 48.616.857

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
( tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)

CS2: Phòng 207 tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
( Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - Cách cầu Định Công 300m )

CS 3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
 
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)

CS6: Phòng 805 - Tòa nhà CT2 - Chung cư Skylight - Ngõ Hòa Bình 6 - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội
HỒ CHÍ MINH:
CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)

CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại