Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm tờ khai thuế TNCN 2021 theo quý - Mẫu 05/KK-TNCN (theo TT 92)

Ở bài viết trước Kế Toán Thiên Ưng đã hướng dẫn các bạn: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân, để các bạn biết các xác định kỳ kê khai theo tháng hay theo quý để các bạn lựa chọn mẫu tờ khai phù hợp. Còn ở bài viết này Kế Toán Thiên Ưng xin được hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN.

I. Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý:
Các bước thực hiện để làm tờ khai thuế TNCN theo quý như sau:
Bước 1: Hàng tháng: Lập bảng tính thuế TNCN theo tháng
Căn cứ vào số tiền lương mà NLĐ được trả trong tháng để tính ra số thuế TNCN phải nộp của từng tháng trong quý.
Bước 2: Cuối quý hoặc đầu quý sau hoặc trước khi làm tờ khai thuế TNCN: Lập bảng tổng hợp tính thuế TNCN theo quý
Căn cứ vào bảng tính thuế TNCN của 3 tháng trong quý, các bạn tổng hợp số liệu thro quý để đưa lên tờ khai.
Bước 3: Làm tờ khai thuế TNCN theo quý trên phần mềm HTKK
Căn cứ vào bảng tổng hợp thuế TNCN theo quý đã làm ở bước 2, các bạn tiến hành đưa số liệu vào tờ khai quý
Trên đây là tổng quan về cách làm, còn bay giờ Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện lần lượt từng bước trên theo ví dụ có số liệu cụ thể:
Bước 1: Lập bảng tính thuế TNCN theo tháng
Trong quý 1 năm 2021, Công ty Kế Toán Thiên Ưng phát sinh số liệu về thuế TNCN như sau:
Tháng 1 năm 2021:
Bảng tính thuế TNCN tháng 1/2021
Bảng tính thuế TNCN tháng 7/2020
Tháng 2 năm 2021:
Bảng tính thuế TNCN tháng 2/2021
Bảng tính thuế TNCN tháng 8/2020
Tháng 3 năm 2021:
Bảng tính thuế TNCN tháng 3/2021
Bảng tính thuế TNCN tháng 9/2020
Lưu ý: để làm được bảng tính thuế TNCN theo tháng
thì bắt buộc các bạn phải biết cách tính thuế TNCN
Nếu bạn chưa hiểu rõ thì mời bạn tham khảo tại đây: Cách tính thuế TNCN
Bước 2: Lập bảng tổng hợp tính thuế TNCN theo quý 
Bảng tổng hợp thuế TNCN Qúy 1/2021
Bảng tổng hợp thuế TNCN theo quý 1/2021

Bước 3: Làm tờ khai thuế TNCN theo quý trên phần mềm HTKK:
Vào Phần mềm Hỗ trợ kê khai (phiên bản mới nhất)
=> Chọn: Thuế Thu Nhập Cá Nhân
=> Chọn: 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN(TT92/2015)
Chọn tờ khai thuế TNCN Mẫu 05/KK-TNCN
Màn hình sẽ xuất hiện bảng chọn kỳ tính thuế như sau:
Chọn kỳ kê khai thuế TNCN
Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai
- Kê khai theo quý dành cho các doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý.
Cụ thể đó là:
+ DN có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
+ Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng (Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.
- Kê khai theo thángDành cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý
=> Lưu ý:
- Theo công văn: Số: 5189/TCT-CS của Tổng Cục Thuế thì Doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế.
- Theo công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của Tổng Cục Thuế về kê khai thuế TNCN thì:
+ Doanh nghiệp không có lao động thì không phải làm tờ khai
+ Doanh nghiệp Không trả lương thì không phải làm tờ khai
+ Tháng nào hoặc Quý nào không phát sinh trả lương thì tháng đó hoặc quý đó không phải làm tờ khai
+ Doanh nghiệp có trả thu nhập chịu thuế (tạm gọi là có trả lương) thì phải kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý
- Việc xác định kê khai theo tháng hay quý là xác định cho từng năm dương lịch (mỗi năm xác định 1 lần rồi áp dụng ổn định cho cả năm)
Theo điều 8 và điều 9 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Bạn xác định kỳ kê khai thuế theo tháng/quý theo thực tế phát sịnh của doanh nghiệp mình sau đó lựa chọn bằng cách tích vào kỳ áp dụng: trong hình trên Kế Toán Thiên Ưng đang chọn kỳ kê khai thuế TNCN theo quý và thực hiện kê khai cho quý 1 năm 2021

Sau khi các bạn chọn xong, màn hình sẽ xuất hiện giao diện tờ khai thuế TNCN - Mẫu số: 05/KK-TNCN
( Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính ) 
 
Mẫu tờ khai thuế TNCN

Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý Mẫu số: 05/KK-TNCN cụ thể như sau:

- Căn cứ để làm tờ khai thuế TNCN quý là bảng tính thuế TNCN quý
- Cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai 05/KK-TNCN
Chỉ tiêu [21] Tổng số người lao động: là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ. (Trong kỳ các bạn đã lương cho bao nhiêu người thì đưa hết họ vào đây - không phân biệt người lao động đó có bị khấu trừ thuế TNCN hay không
Chỉ tiêu [22] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: là tổng số cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ.
Chỉ tiêu [23]Tìm Tổng số cá nhân đã bị khấu trừ Thuế: 23 = 24 + 25 
Phần mềm tự tổng hợp ở chỉ tiêu 24 và 25, các bạn không thể điền.
Chỉ tiêu [24] Cá nhân cư trú: là số cá nhân cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế. (Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 2 người: Hoàng Văn Hào và Nguyễn Thị Hiền -> là 2 cá nhân cư trú bị khấu trừ thuế)
Chỉ tiêu [25]  nhân không cư trú: là số cá nhân không cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế. (Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 1 người: Chuyên gia A là cá nhân không cư trú đã bị khấu trừ thuế)

Chỉ tiêu [26] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân: Chỉ tiêu [26] = [27] + [28] 

+ Chỉ tiêu [27] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ. 

+ Chỉ tiêu [28] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ. 

Chỉ tiêu [29]Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: Chỉ tiêu [29] = [30] + [31]  => các bạn không thể điền, phần mềm tự cộng ở chỉ tiêu 30 và 31.
Chỉ tiêu [30] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 2 cá nhân cư trú là Hoàng Văn Hào (TNCT = 40.500.000) và Nguyễn Thị Hiền (TNCT = 3.800.000) đã bị khấu trừ thuế TNCN => Chỉ tiêu [30] = 40.500.000 + 3.800.000 = 44.300.000
Chỉ tiêu [31] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 1 người: Chuyên gia A là cá nhân không cư trú đã bị khấu trừ thuế với mức TNCN là: 20.000.000
Các bạn phân biệt: Chỉ tiêu 26,27, 28 và chỉ tiêu 29, 30, 31 như sau nhé:
- Điểm giống nhau: đều tìm thu nhập chịu thuế
- Điểm khác nhau:
+ Chỉ tiêu 26,27, 28: Tìm tất cả thu nhập chịu thuế của người lao động
+ Chỉ tiêu 29, 30, 31: Chỉ tìm thu nhập chịu thuế của những người lao động ĐÃ BỊ KHẤU TRỪ THUẾ
Chỉ tiêu [32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Chỉ tiêu [32] = [33] + [34] .
S tiền phát sinh tại chỉ tiêu 32 này là số thuế TNCN mà các bạn phải nộp trong kỳ
Hạn nộp tiền chính là hạn nộp tờ khai
+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
+ Theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo
+ Chỉ tiêu [33] Cá nhân cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân  đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1: có 2 cá nhân cư trú là Hoàng Văn Hào (đã bị khấu trừ: 170.250) và Nguyễn Thị Hiền (đã bị khấu trừ: 380.000) => Chỉ tiêu [33] = 170.250 + 380.000 = 550.250
+ Chỉ tiêu [34] Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân  đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1: có 1 cá nhân không cư trú là chuyên gia A đã bị khấu trừ: 4.000.000  => Chỉ tiêu [34] = 4.000.000
 
Chỉ tiêu [35] Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.
+ Chỉ tiêu [36] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động. Chỉ tiêu [35] = [36] * 10%

II. Cách làm tờ khai thuế TNCN theo tháng
Các bước thực hiện để làm tờ khai thuế TNCN theo tháng như sau:
Bước 1Lập bảng tính thuế TNCN theo tháng
Căn cứ vào số tiền lương mà NLĐ được trả trong tháng để tính ra số thuế TNCN phải nộp của từng tháng.
 
Bước 2Làm tờ khai thuế TNCN theo tháng trên phần mềm HTKK
Căn cứ vào bảng tính thuế TNCN theo tháng đã làm ở bước 1, các bạn tiến hành đưa số liệu vào tờ khai tháng.
Cách làm tờ khai các bạn thực hiện tương tự như theo quý
 

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân thành công!
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 188 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Hướng dẫn hồ sơ - thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu CTT25/AC - Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Mẫu CTT25/AC là mẫu Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất năm 2015 là mẫu biểu được ban hành t...
Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân
Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại...
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN: Mẫu và Cách ghi
Hướng dẫn cách viết chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu 2020
Mẫu bảng tính thuế TNCN 2021
Mẫu bảng tính thuế TNCN Trên EXCEL theo tháng, theo quý mới nhất năm 2021 để tính ra số thuế TNCN hàng tháng c...
Mẫu 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế TNCN (Theo TT 105/2020/TT-BTC)
Mẫu số: 05-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký MST thuế TNCN mới nhất ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 32
Tổng truy cập: 90.468.443

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
 HỒ CHÍ MINH:  Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại