Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu hợp đồng giao khoán công việc năm 2019 mới nhất

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

Dưới đây là mẫu hợp đồng giao khoán công việc mới nhất năm 2019:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------
 
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019
 

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC
(Số: 01/2019/HDKV)

 Bên Giao Khoán (Bên A): CÔNG TY KẾ TOÁN  THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569.
Địa chỉ : Số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội  
Điện thoại : 02466.846.132 hoặc 0989 233 284.
Đại diện : Ông Hoàng Trung Thật                          Chức vụ : Giám đốc
Bên Nhận Khoán (Bên B): Ông  Lương Mạnh Hải          
CMND số : 168221463          Ngày cấp: 20/11/2011             Nơi cấp : C.A Tỉnh Hà Nam.
Địa chỉ: Số 123 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung công việc:
- Bên B thực hiện lắp đặt hệ thống điều hòa cho văn phòng công ty Kế Toán Thiên Ưng
- Số lượng: 20 bộ điều hòa
Điều 2. Nơi làm việc:
            - Tại văn phòng công ty Kế Toán Thiên Ưng
            - Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội  
 Điều 3. Thời gian làm việc:
            Bên B phải thực hiện công việc đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này trong vòng 03 ngày tính từ ngày 03/01/2019 đến ngày 05/01/2019.
Điều 4. Lương khoán và nghĩa vụ thuế:
            - Tiền lương khoán trọn công việc: 3.000.000đ.
 (Bằng chữ: Hai triệu một trăm nghìn đồng chẵn./.).
- Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân: Tiền lương khoán nêu trên chưa bao gồm tiền thuế TNCN. Bên A có trách nhiệm nộp thay tiền thuế TNCN cho bên B
            - Thời hạn trả lương: sau khi bên B hoàn thành công việc đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.
Điều 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của Bên A
5.1. Quyền lợi:
            Yêu cầu bên B thực hiện đúng phần công việc đã được ghi tại Điều 1, trong thời gian tại Điều 3 của Hợp đồng này.
5.2. Nghĩa vụ:
            Thanh toán đầy đủ số tiền lương khoán cho bên B theo Điều 4 khi bên B đã hoàn thành công việc ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.
Điều 6. Quyền lợi và nghĩa vụ của Bên B
6.1. Quyền lợi:
            - Được cấp phát vật tư để tiến hành sửa chữa, lắp đặt hệ thống điều hoà tại Công ty CP nhựa Mỹ Thịnh - Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.
            - Được trả lương đã nêu tại Điều 4 khi hoàn thành công việc ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.
6.2 Nghĩa vụ:
            - Thực hiện đúng công việc đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.
            - Hoàn thành công việc đúng thời hạn đã ghi tại Điều 3 của Hợp đồng này.
Điều 7. Điều khoản chung
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý khi hai bên đã hoàn thành trách nhiệm với nhau
Hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A
 
ĐẠI DIỆN BÊN B

Kế Toán Thiên Ưng xin được chia sẻ thêm các thông tin quan trọng liên quan đến hợp đồng giao khoán công việc:

1. Bảo hiểm xã hội với hợp đồng giao khoán công việc:
Vì đây là hợp đồng giao khoán (không phải hợp đồng lao động) nên không phải tham gia bảo biểm bắt buộc
2. Về Thuế thu nhập cá nhân.
-  Khi chi trả thu nhập cho cá nhân phải khấu trừ 10% nếu trả từ 2 triệu đồng trở lên/lần
- Trường hợp doanh thỏa thuận sẽ trả thay tiền thuế TNCN cho lao động thì người lao động không bị khấu trừ thuế TNCN Nhưng doanh nghiệp phải có trách nhiệm tính, kê khai nộp khoản tiền thuế TNCN thay người lao động đó.
3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp
Để các khoản chi hợp đồng thuê khoán được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì phải có các hồ sơ sau:Hợp đồng giao khoán công việc
+ Hợp đồng giao khoán
+ Biên bản thanh lý hợp đồng
+ Bản sao CMT hoặc thẻ căn cước công dân của người lao động.
+ Biên bản xác nhận công việc hoàn thành.
+ Bảng chấm công
+ Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn. Chi tiết xem tại đây: Mẫu bảng kê 01/TNDN
+ chứng từ chi tiền
+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN hoặc chứng từ nộp thuế TNCN (Nếu có phát sinh thuế)
4. Trường hợp ký kết hợp đồng khoán việc với đại diện nhóm nhân công
Thì phải cần có giấy ủy quyền của những người lao động trong nhóm cho đại diện nhóm
Chi tiết xem tại đây: Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng cho đại diện nhóm
5. Mẫu hợp đồng giao khoán và biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo chế độ kế toán
Trong danh mục chứng từ tiền lương Tại thông tư 133 và thông tư 200 đều có mẫu hợp đồng giao khoản này
Các bạn có thể tham khảo thêm:
5.1 Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200:
Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………
Mẫu số 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 
HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày... tháng... năm...
Số: ………………
Họ và tên: ……………………… Chức vụ..............................................................................
Đại diện…………………………. bên giao khoán....................................................................
Họ và tên: ………………………. Chức vụ.............................................................................
Đại diện …………………………. bên nhận khoán..................................................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:
I- Điều khoản chung:
- Phương thức giao khoán:.................................................................................................
- Điều kiện thực hiện hợp đồng:..........................................................................................
- Thời gian thực hiện hợp đồng:..........................................................................................
- Các điều kiện khác:..........................................................................................................

II- Điều khoản cụ thể:
1. Nội dung công việc khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Người lập
(Ký, họ tên)


Ngày ... tháng ... năm ...
Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)
5.2. Mẫu biên bản thu lý thanh nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200:
Đơn vị: …........
Bộ phận: ………………
Mẫu số 09 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 
Số: ………….
 

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ... tháng ... năm ...
 
Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên giao khoán...............................
Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên nhận khoán...............................
Cùng thanh lý Hợp đồng số ... ngày... tháng ... năm ...
Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:..............................................
Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................
Bên……. đã thanh toán cho bên……. số tiền là…….……. đồng (viết bằng chữ)....................
Số tiền bị phạt do bên……. vi phạm hợp đồng: …….……. đồng (viết bằng chữ)...................
Số tiền bên .... còn phải thanh toán cho bên……. là……… đồng (viết bằng chữ)...................
Kết luận:............................................................................................................................
 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu)
5.3. Mẫu hợp đồng giao khoán theo theo TT 133:
Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………
Mẫu số 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)
 
HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày... tháng... năm...
Số: ………………
Họ và tên: ……………………… Chức vụ..............................................................................
Đại diện…………………………. bên giao khoán....................................................................
Họ và tên: ………………………. Chức vụ.............................................................................
Đại diện …………………………. bên nhận khoán..................................................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:
I- Điều khoản chung:
- Phương thức giao khoán:.................................................................................................
- Điều kiện thực hiện hợp đồng:..........................................................................................
- Thời gian thực hiện hợp đồng:..........................................................................................
- Các điều kiện khác:..........................................................................................................

II- Điều khoản cụ thể:
1. Nội dung công việc khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:
-........................................................................................................................................
-........................................................................................................................................
 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Người lập
(Ký, họ tên)


Ngày ... tháng ... năm ...
Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)
5.4. Mẫu biên bản thu lý thanh nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo thông tư 133
 

 

6. Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn cách bạn ghi hợp đồng giao khoán:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.
          Phần I. Điều khoản chung:
          - Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.
- Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.
          - Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.
Phần II. Điều khoản cụ thể:
Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thành toán) đối với bên nhận khoán.
Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản :
          - 1 bản giao cho người nhận khoán;
          - 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;
          - 1 bản chuyển về Ban Tài chính, Kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.
          Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.  


 
Các bạn muốn lấy BẢN Word mẫu hợp đồng giao khoán công việc bản nêu trên về tham khảo thì vui lòng để lại mail bằng comment dưới bài viết hoặc gửi mail về mail hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo. 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 69 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN không? có được tính vào chi phí được trừ không?
Hướng dẫn cách thực hiện tiền lương thưởng thứ 13 trong doanh nghiệp: cách hạch toán, điều kiện đưa vào chi ph...
Mẫu bảng chấm công theo TT 133 và TT 200 - Mẫu số: 01a- LĐTL
Mẫu bảng chấm công theo quyết định 48 và thông tư 200 - Mẫu số: 01a- LĐTL
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng - Cách viết
Hướng dẫn cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng - Mẫu số 04-TT
Hướng dẫn cách viết Mẫu số 04-TT Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC và...
Mẫu biên lai thu tiền Mẫu số: 06 - TT - Cách ghi
Hướng dẫn cách ghi biên lai thu tiền Mẫu số: 06 - TT theo thông tư 200
Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200
Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200 - Hướng dẫn cách viết
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 149
Tổng truy cập: 60.443.071

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại