Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học kế toán trên Excel thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Kế Toán Bán Hàng
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2021

Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận

Hợp đồng mua bán là văn bản thể hiện sự thỏa thuận của người bánMẫu hợp đồng mua bán hàng hóa
với người mua về quyền và nghĩa vụ của các các bên.
Theo Luật thương mại thì hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Dưới đây, Công ty Kế Toán Thiên Ưng xin được cung cấp mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa để các bạn tham khảo:

1. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường đơn giản:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
 
S: 05/2021/HDMB
 
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;
 
Hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2021, chúng tôi gồm có:
 
BÊN BÁN (“BÊN A”): CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.
Địa chỉ             : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0106208569.
Đại diện           : Ông Hoàng Trung Thật.                  Chức vụ           : Giám đốc.
BÊN MUA (“BÊN B”)           : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG.
Địa chỉ             : Số 22, ngõ 641 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0107638235.
Đại diện           : Bà Nguyễn Thị Huệ                      Chức vụ           : Giám đốc.
 
Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1. TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
                                                                                             Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT Tên hàng hoá Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
01 Ghế Gấp Liền Bàn GG325LB Chiếc 20 500.000  10.000.000
Cộng giá trị tiền hàng
10.000.000
Thuế GTGT 10%
1.000.000
Tổng giá trị Hợp đồng
11.000.000
Số tiền bằng chữ: Mười một triệu đồng.
 
ĐIỀU 2. THANH TOÁN.

1. Bên Mua phải thanh toán cho bên Bán số tiền ghi tại Điều 1 của Hợp đồng vào ngày 04/01/2021.
2. Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán chi tiết như sau:
Số tài khoản: 1000005898.
Mở tại: Ngân hàng TMCP Thương Tín. Chi nhánh  Long Biên.
 
ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG
1. Việc bàn giao ống đồng cho Bên Mua được thực hiện vào ngày 04/01/2021.
2. Địa điểm giao nhận hàng tại Trụ sở của Bên Mua: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
 
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
1. Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2. Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên Mua và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.
 
ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1.   Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.
 
ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1.   Việc thay đổi tên của Bên Mua trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.
3.   Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được coi là đã thanh lý khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.
 
Đại diện bên mua
(Ký và đóng dấu)
Đại diện bên bán
(Ký và đóng dấu)
 
 
Công Ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm:
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2021 

2. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có chiết khấu thương mại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
 S: 15/2021/HDMB
 
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;
 
Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm 2021, chúng tôi gồm có:
 
BÊN BÁN (“BÊN A”): 
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.
Địa chỉ             : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0106208569.
Đại diện           : Ông Hoàng Trung Thật.                   Chức vụ           : Giám đốc.
BÊN MUA (“BÊN B”)           : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HIẾU.
Địa chỉ             : Số 231 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0101063944.
Tài khoản        : 86538318. Tại Ngân hàng CPTM Á Châu. Chi nhánh Thanh Xuân.
Đại diện           : Ông Nguyễn Đức Hiếu                  Chức vụ           : Giám đốc.
Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán tivi với các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1. TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

                                                                                                         Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
TT Hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
01  Tivi LED 3D Panasonic 55inchs Chiếc 10 29.000.000 290.000.000
Tổng cộng
290.000.000
Thuế GTGT 10%
29.000.000
Tổng giá trị Hợp đồng
319.000.000
 Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu đồng chẵn./.
                                                                                                        
ĐIỀU 2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG.
2.1 Thời gian giao hàng:
            Lần 1: Bên Bán giao hàng cho bên Mua vào ngày 20/01/2021 số lượng: 05 chiếc
            Lần 2: Bên Bán giao hàng cho bên Mua vào ngày 29/01/2021 số lượng: 05 chiếc.
2.2 Địa điểm giao hàng
            Bên Bán sẽ giao hàng cho bên Mua tại kho của bên bán – Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐIỀU 3: CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
Bên mua, mua đủ từ 10 chiếc Tivi LED 3D Panasonic 55inchs trở lên thì được hưởng chiết khấu thương mại 5% trên tổng giá trị hàng mua đã bao gồm thuế GTGT (Tương đương với: 15.950.000đ)
Số tiền chiết khấu thương mại sẽ được tổng kết thực hiện vào ngày 31/01/2021 (nếu bên mua đáp ứng đủ điều kiện chiết khấu và thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng)
ĐIỀU 4: THANH TOÁN
- Bên mua thanh toán cho bên bán tiền hàng theo từng lần giao hàng như sau:
Lần giao hàng Ngày giao Số lượng hàng Số tiền thanh toán
Lần 1 Ngày 20/01/2021 5 chiếc 159.500.000
Lần 2 Ngày 29/01/2021 5 chiếc 159.500.000
- Hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán chi tiết như sau:
Số tài khoản: 1000005898.
Mở tại: Ngân hàng  Quận Đội (MB Bank) -  Chi nhánh  Tây Sơn.
 
ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
1. Bên A có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2.   Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên A và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3.   Bên B có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.
 
ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1.   Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.
ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1.   Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.
3.   Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến và được coi là đã thanh lý khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.
 
 
                ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(ký và đóng dấu)
 
 

Công Ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm:
Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại 

3. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có hàng khuyến mại, hàng tặng kèm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     ---o0o---
HỢP ĐỒNG MUA BÁN 
HÀNG HÓA
 
S: 25/2021/HDMB
 
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;
 
Hôm nay, ngày 09  tháng  03 năm 2021, chúng tôi gồm có:
 
BÊN MUA(“BÊN A”): 
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.
Địa chỉ             : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0106208569.

Đại diện 
          : Ông Hoàng Trung Thật.                  Chức vụ           : Giám đốc.

BÊN BÁN (“BÊN B”)            : CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH.
Địa chỉ             : Số 148 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0104247876.
Tài khoản        : 3208046015. Tại Ngân hàng TMCP Techcombank. Chi nhánh Đống Đa.
Đại diện           : Ông Nguyễn Văn Thành.                Chức vụ           : Giám đốc.
Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán tivi với các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1. TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Đơn vị tính: Việt nam đồng
TT Hàng Bán Đơn giá    Số
 lượng
 
Thành tiền
01  Laptop Dell Vostro 3568-XF6C61 (Black) 12.000.000 5 60.000.000
Cộng tiền hàng
60.000.000
Thuế GTGT 10%
6.000.000
Tổng giá trị Hợp đồng
66.000.000
Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng.
TT Hàng Khuyến Mại (Tằng kèm) Trị giá    Số.lượng
 
01  Chuột quang không dây Logitech M238 300.000 5
 
ĐIỀU 2. Đặt cọc:
            Bên A đặt cọc trước cho bên B số tiền: 10.000.000 (Mười triệu đồng) vào ngày 09/03/2021.
            Số tiền đặt cọc này được cấn trừ vào công nợ phải thanh toán khi nhận hàng.
 
ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG
1.    Việc bàn giao máy điều hoà cho Bên A sẽ được thực hiện vào ngày 15/03/2021.
2.    Địa điểm giao nhận hàng tại Trụ sở của Bên A: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung,
Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
 
Điều 4. THANH TOÁN.
1. Bên A thanh toán cho Bên B vào ngày nhận được hàng (15/03/2021)  
2. Bên A thanh toán cho Bên B bằng đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B:
Số tài khoản: 1000005898.
Mở tại: Ngân hàng  Viettin Bank. Chi nhánh  Đống Đa.
ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
1.   Bên B có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2.   Bên B có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên A và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3.   Bên A có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.
 
ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1.   Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.
 
ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1.   Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.
3.   Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý Hợp đồng khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.
 
                 ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
 


Các bạn muốn lấy các mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trên thì gưi mail vào địa chỉ mail hoangtrungthat@gmail
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn!

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 110 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thủ tục đăng ký hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương 2021
Quy định về thủ tục đăng ký bán hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương theo mẫu biểu hồ sơ đăng ký mới nh...
Cách hạch toán hàng tặng khuyến mại không thu tiền theo TT 200 và 133
Cách hạch toán hàng khuyến mại không thu tiền khi xuất hàng để tặng, làm quảng cáo đối với bên bến và hạch toá...
Giải đáp tình huống bán hàng có khuyến mại, tặng kèm, dùng thử, hàng mẫu, chiết khấu
Tổng hợp các công văn mới nhất liên quan đến các tình huống khi bán hàng có hàng khuyến mãi, hàng tặng kèm, hà...
Cách lập hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền
Cách lập hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền trong 2 trường hợp: viết hóa đơn hàng khuyến mại không đăng ký...
Cách xử lý khoản tiền hỗ trợ bán hàng cho NCC, Đại lý
Hướng dẫn xử lý khoản tiền hỗ trợ bán hàng: Khi nào phải xuất hóa đơn? cách hạch toán chi phí hỗ trợ bằng tiền...
Cách hạch toán giảm giá hàng bán đối với bên mua và bên bán
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán giảm giá hàng bán theo thông tư 133 và thông tư 200 (trên tài khoản 5213)
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 119
Tổng truy cập: 102.817.913

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 -

02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại