Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Bán Hàng
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2024

Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận

Hợp đồng mua bán là văn bản thể hiện sự thỏa thuận của người bánMẫu hợp đồng mua bán hàng hóa
với người mua về quyền và nghĩa vụ của các các bên.
Theo Luật thương mại thì hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Dưới đây, Công ty Kế Toán Thiên Ưng xin được cung cấp mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa để các bạn tham khảo:

1. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường đơn giản:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
 
S: 05/2024/HDMB
 
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;
 
Hôm nay, ngày 03 tháng 02 năm 2024, chúng tôi gồm có:
 
BÊN BÁN (“BÊN A”): CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.
Địa chỉ             : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0106208569.
Đại diện           : Ông Hoàng Trung Thật.                  Chức vụ           : Giám đốc.

BÊN MUA (“BÊN B”) : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG.
Địa chỉ             : Số 22, ngõ 641 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0107638235.
Đại diện           : Bà Nguyễn Thị Huệ                      Chức vụ           : Giám đốc.
 
Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
                                                                                             Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT Tên hàng hoá Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
01 Ghế Gấp Liền Bàn GG325LB Chiếc 20 500.000  10.000.000
Cộng giá trị tiền hàng
10.000.000
Thuế GTGT 8%
800.000
Tổng giá trị Hợp đồng
10.800.000
Số tiền bằng chữ: Mười triệu tám trăm nghìn đồng.
 
ĐIỀU 2. THANH TOÁN.

1. Bên Mua phải thanh toán cho bên Bán số tiền ghi tại Điều 1 của Hợp đồng vào ngày 04/02/2024.
2. Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán chi tiết như sau:
Số tài khoản: 1000005898.
Mở tại: Ngân hàng TMCP Thương Tín. Chi nhánh  Long Biên.
 
ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG
1. Việc bàn giao ống đồng cho Bên Mua được thực hiện vào ngày 04/02/2024.
2. Địa điểm giao nhận hàng tại Trụ sở của Bên Mua: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
 
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
1. Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2. Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên Mua và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.
 
ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1.   Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.
 
ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1.   Việc thay đổi tên của Bên Mua trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.
3.   Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được coi là đã thanh lý khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.
 
Đại diện bên mua
(Ký và đóng dấu)
Đại diện bên bán
(Ký và đóng dấu)
 
 
Công Ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm:
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024 

2. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có chiết khấu thương mại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
 S: 15/2024/HDMB
 
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;
 
Hôm nay, ngày 19 tháng 09 năm 2024, chúng tôi gồm có:
 
BÊN BÁN (“BÊN A”): 
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.
Địa chỉ             : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0106208569.
Đại diện           : Ông Hoàng Trung Thật.                   Chức vụ           : Giám đốc.

BÊN MUA (“BÊN B”)           : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HIẾU.
Địa chỉ             : Số 231 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0101063944.
Tài khoản        : 86538318. Tại Ngân hàng CPTM Á Châu. Chi nhánh Thanh Xuân.
Đại diện           : Ông Nguyễn Đức Hiếu                  Chức vụ           : Giám đốc.

Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán tivi với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

                                                                                                         Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
TT Hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
01  Tivi LED 3D Panasonic 55inchs Chiếc 10 29.000.000 290.000.000
Tổng cộng
290.000.000
Thuế GTGT 10%
29.000.000
Tổng giá trị Hợp đồng
319.000.000
 Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu đồng chẵn./.
                                                                                                        
ĐIỀU 2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG.
2.1 Thời gian giao hàng:
            Lần 1: Bên Bán giao hàng cho bên Mua vào ngày 20/09/2024 số lượng: 05 chiếc
            Lần 2: Bên Bán giao hàng cho bên Mua vào ngày 29/09/2024 số lượng: 05 chiếc.
2.2 Địa điểm giao hàng
            Bên Bán sẽ giao hàng cho bên Mua tại kho của bên bán – Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐIỀU 3: CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
Bên mua, mua đủ từ 10 chiếc Tivi LED 3D Panasonic 55inchs trở lên thì được hưởng chiết khấu thương mại 5% trên tổng giá trị hàng mua đã bao gồm thuế GTGT (Tương đương với: 15.950.000đ)
Số tiền chiết khấu thương mại sẽ được tổng kết thực hiện vào ngày 30/09/2024 (nếu bên mua đáp ứng đủ điều kiện chiết khấu và thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng)

 
ĐIỀU 4: THANH TOÁN
- Bên mua thanh toán cho bên bán tiền hàng theo từng lần giao hàng như sau:
Lần giao hàng Ngày giao Số lượng hàng Số tiền thanh toán
Lần 1 Ngày 20/09/2024 5 chiếc 159.500.000
Lần 2 Ngày 29/09/2024 5 chiếc 159.500.000
- Hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán chi tiết như sau:
Số tài khoản: 1000005898.
Mở tại: Ngân hàng  Quận Đội (MB Bank) -  Chi nhánh  Tây Sơn.
 
ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
1. Bên A có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2.   Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên A và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3.   Bên B có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.
 
ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1.   Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.

 
ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1.   Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.
3.   Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến và được coi là đã thanh lý khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.
 
 
                ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(ký và đóng dấu)
 
 

Công Ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm:
Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại 

3. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có hàng khuyến mại, hàng tặng kèm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     ---o0o---
HỢP ĐỒNG MUA BÁN 
HÀNG HÓA
 
S: 25/2024/HDMB
 
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;
 
Hôm nay, ngày 09 tháng 10 năm 2024, chúng tôi gồm có:
 
BÊN MUA(“BÊN A”): 
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.
Địa chỉ             : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0106208569.

Đại diện 
          : Ông Hoàng Trung Thật.                  Chức vụ           : Giám đốc.

BÊN BÁN (“BÊN B”): CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH.
Địa chỉ             : Số 148 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0104247876.
Tài khoản        : 3208046015. Tại Ngân hàng TMCP Techcombank. Chi nhánh Đống Đa.
Đại diện           : Ông Nguyễn Văn Thành.                Chức vụ           : Giám đốc.

 
Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán tivi với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Đơn vị tính: Việt nam đồng
TT Hàng Bán Đơn giá    Số
 lượng
 
Thành tiền
01  Laptop Dell Vostro 3568-XF6C61 (Black) 12.000.000 5 60.000.000
Cộng tiền hàng
60.000.000
Thuế GTGT 10%
6.000.000
Tổng giá trị Hợp đồng
66.000.000
Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng.
TT Hàng Khuyến Mại (Tằng kèm) Trị giá    Số.lượng
 
01  Chuột quang không dây Logitech M238 300.000 5
 
ĐIỀU 2. Đặt cọc:
            Bên A đặt cọc trước cho bên B số tiền: 10.000.000 (Mười triệu đồng) vào ngày 09/10/2024.
            Số tiền đặt cọc này được cấn trừ vào công nợ phải thanh toán khi nhận hàng.
 
ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG
1.    Việc bàn giao máy điều hoà cho Bên A sẽ được thực hiện vào ngày 15/10/2024.
2.    Địa điểm giao nhận hàng tại Trụ sở của Bên A: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung,
Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
 
Điều 4. THANH TOÁN.
1. Bên A thanh toán cho Bên B vào ngày nhận được hàng (15/10/2024)  
2. Bên A thanh toán cho Bên B bằng đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B:
Số tài khoản: 1000005898.
Mở tại: Ngân hàng  Viettin Bank. Chi nhánh  Đống Đa.
ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
1.   Bên B có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
2.   Bên B có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên A và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3.   Bên A có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.
 
ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1.   Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này,
gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư kiện khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.
 
ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1.   Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.
3.   Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý Hợp đồng khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.
 
                 ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
 

 
4. Mẫu hợp đồng mua bán hàng gia công lắp đặt:

CÔNG TY CỔ PHẦCỔ PHẦN THIẾT BỊ HOÀ PHÁT
ĐC: Xóm 3 - Hải Vân - Hải Hậu - Nam Định
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024
 
HỢP ĐỒNG MUA BÁN SẢN XUẤT, LẮP DỰNG SẢN PHẨM
HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
Số: 01/2024/CN-HP-HTT
- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 2015; có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017
- Căn cứ Luật thương mại số 26/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005; có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2006
- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.
Chúng tôi gồm:
I. BÊN CHỦ ĐẦU TƯ (BÊN A): CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.

Địa chỉ             : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
Mã số thuế       : 0106208569.
Đại diện           : Ông Hoàng Trung Thật.                  Chức vụ           : Giám đốc.

Điện thoại: 0989.233.284

II. BÊN THI CÔNG (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HOÀ PHÁT.
- Mã số thuế: 0108135549
- Địa chỉ: No 10 LK05A, Khu Đồng Dưa - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội.
Đại diện bởi:
- Ông: Lê Văn Hậu                                   - Chức vụ: GĐ Kinh Doanh
- Điện thoại: 0905963865

Hai bên cùng nhau thỏa thuận các điều khoản đã được thống nhất trong bản hợp đồng này với những điều cụ thể như sau:
 
Điều 1: Đối tượng hợp đồng:
1. Tên sản phẩm hàng hóa cần lắp đặt:
- Gia công, lắp đặt sản phẩm cổng nhôm đúc... (mẫu theo chỉ định thỏa thuận trong hợp đồng).
2. Mẫu, quy cách, màu sắc, kích thước của sản phẩm: Thực hiện theo đúng như nội dung phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng này
Điều 2: Chất lượng và quy cách hàng hóa
- Bên A đồng ý đặt hàng cho bên B một số sản phẩm với mẫu mã, quy cách, số lượng, giá cả, tiêu chuẩn sản phẩm như sau:
DỰ TOÁN

 
STT
 
TÊN SẢN PHẨM
QUY CÁCH  
ĐVT
TỔNG KHỐI LƯỢNG  
ĐƠN GIÁ (VNĐ)
 
THÀNH TIỀN (VNĐ)
RỘNG CAO
1 Cổng nhôm đúc 2m75 2m91 M2 8m2 7,5tr/1m2 60.000.000đ
  (Công trình nhận trọn gói lắp đặt bao gồm phụ kiện thanh toán: 60 triệu)
  Tổng cộng  số tiền :       60.000.000đ  
  Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn  
Ghi chú:
- Các sản phẩm được sơn 6 lớp sơn ngoại nhập khẩu Sentosa – 2k
- Thành phần sản phẩm nhôm đúc gồm: AI 95,52%, Si 0,53%, Fe 1,001%, Cu 2,22%, Mg 1,02, Mn 0,76%, Cr 0,025%, Zn 0,11%, Ti 0,02%
- Sản phẩm có mặt trái, mặt phải như nhau (mặt trong và mặt ngoài cổng đều giống như nhau)
- Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp hoàn thiện tại công trình. Chưa bao gồm phần hoàn thiện chát hồ vữa sơn nước.
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- Khối lượng trên chỉ là khối lượng tạm tính, khối lượng thanh toán sẽ là khối lượng thực tế đo đạc sau khi hoàn thiện nghiệm thu bàn giao công trình.
- Trước khi tiến hành đúc và gia công sản phẩm Bên B sẽ thực hiện lên Market (bản vẽ mẫu) để bên A duyệt => Sau khi bên A đã đồng ý với bản Market (bản vẽ mẫu) đó rồi thì bên B mới tiền hành đúc và gia công sản phẩm theo đúng bản vẽ mẫu.
- Bên B đảm bảo các sản phẩm hợp kim nhôm bên A đặt đúng chủng loại và yêu cầu kỹ thuật cũng như mỹ thuật và theo đúng bản vẽ bên A đã duyệt.
- Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A ngay khi hoàn thành việc đúc và gia công tinh để bên A kiểm tra chất lượng và nghiệm thu trước khi sơn.
- Bên B chịu trách nhiệm đúc các sản phẩm hợp kim nhôm và lắp đặt hoàn thiện, đảm bảo cổng đóng mở đúng kỹ thuật. Còn lại các vật tư ngoài phần lắp dặt sản phẩm nhôm đúc theo yêu cầu bên A, bên A chịu. Lắp đặt theo hướng dẫn của bên B.
- Tất cả sản phẩm có thể thương lượng theo mẫu mã.
Điều 3: Phương thức thanh toán
- Bên A tạm ứng cho bên B 30% ngay sau khi kí hợp đồng.
Khi giao nhận sản phẩm tại công trường bên A kiểm đếm số lượng, chất lượng => Bên B tiến hành lắp đặt đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng sản phẩm => Sau khi nghiệm thu về chất lượng sản phẩm thì Bên A thanh toán nốt 70% giá trị hợp đồng còn lại cho Bên B
Cụ thể:

  • Thanh toàn lần 1: Tạm ứng sản xuất 20.000.000đ
 (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn)
  • Thanh toán lần 2: Sau khi lắp đặt hoàn thiện, đảm bảo cổng đóng mở đúng kỹ thuật, đảm bảo tính thẩm mỹ, mỹ thuật, chất lượng sản phẩm thì thanh toán số tiền còn lại là 40.000.000đ
(Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng)
Điều 4: Phương thức giao nhận
- Ngày bàn giao sản phẩm: Kể từ ngày Bên A chuyển tiền tạm ứng sau khoảng 30 – 45 ngày từ ngày nhận tiền tạm ứng.
- Địa điểm lắp đặt: Theo địa chỉ yêu cầu của chủ nhà (CĐT). Tại: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. 
Trước khi giao hàng bên B có trách nhiệm báo trước cho bên A từ 5 đến 7 ngày, khi giao hàng đến công trình bên A cùng bên B phối hợp bảo quản sản phẩm.
 
Điều 5: Bảo hành và điều kiện không bảo hành sản phẩm.
- Bên B bảo hành sơn 10 năm, chất liệu nhôm sản phẩm 30 năm kể từ ngày lắp đặt.
- Bên B không có trách nhiệm bảo hành sản phẩm cho bên A trong các điều kiện cụ thể như sau:
+ Sản phẩm có dấu hiệu bị tác động mạnh do va đập gây bóp méo trầy sơn.
+ Sản phẩm có dấu hiệu bị hóa chất tác động vào gây phản ứng hóa lý.
 
Điều 6: Trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên:
1. Trách nhiệm của bên A:
- Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, vật tư phụ kiện lắp đặt của bên B chuyển đến trước khi thi công.
- Bàn giao mặt bằng cho bên B, tạo điều kiện cho công nhân trong quá trình thi công tại công trình.
- Nếu vắng mặt cử cán bộ nhận bàn giao, kiểm tra, giám sát kỹ thuật trong suốt quá trình thi công lắp đặt. Ký biên bản bàn giao hoàn thiện thanh toán tiền.
- Chịu chi phí nếu thay đổi mẫu, số đo không như thống nhất ban đầu.
2. Trách nhiệm của bên B:
- Khảo sát đo đạc thực tế tại hiện trường trước khi thi công.
- Thi công đúng chủng loại vật tư đã được bên A chỉ định đảm bảo về kỹ mỹ thuật cũng như chất lượng theo kiến trúc của công trình.
- Không đưa vật tư kém chất lượng vào thi công lắp đặt công trình.
- Trước khi đi vào thi công đúc khuôn định hình phải thông báo trước cho bên A hai ngày. Bên A về giám sát và gia công tinh để đảm bảo chất lượng và nghiệm thu.
- Đảm bảo vệ sinh công trình cũng như an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.
 
Điều 7: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng
- Hai bên có trách nhiệm thực hiện tốt, đầy đủ các cam kết được ghi trong hợp đồng. Nếu có thay đổi, hai bên kịp thời thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng nhau giải quyết vướng mắc.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc gì thì hai bên có trách nhiệm cùng nhau thương lượng giải quyết vì lợi ích chung theo pháp luật.
- Nếu tranh chấp giữa các bên không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải thì hai bên đồng ý sẽ giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền nơi ký hợp đồng . Quyết định của cơ quan có thẩm quyền là quyết định cuối cùng có giá trị thi hành với các bên.
Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng.
- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc bàn giao sản phẩm và thanh lý hợp đồng.
- Hợp đồng tự thanh lý ngay sau khi bên B hoàn thành bàn giao lắp đặt cho bên A và bên A thanh toán 100% giá trị hợp đồng còn lại cho bên B. Riêng nội dung về bảo hành tại điều 5 của hợp đồng này sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian bảo hành đã thỏa thuận tại điều 5.
Điều 9: Điều khoản cam kết.
           - Hai bên thực hiện đúng, đủ các Điều 1 đến Điều 8 như trên.
           - Trong trường hợp bên B lắp đặt xong sản phẩm và bàn giao cho bên A bên A không thanh toán 100% giá tiền còn laị của hợp đồng. Bên B có quyền tháo dỡ và thu hồi sản phẩm đã lắp đặt tại đia chỉ công trình nói trên.
- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 
ĐẠI DIỆN BÊN A
                        
                        ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký ghi rõ họ tên)                                                                            (ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
 
 
Các bạn muốn lấy các mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trên thì gưi mail vào địa chỉ mail hoangtrungthat@gmail
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn!

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 112 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ mới nhất năm 2024
Tổng hợp các mẫu biên bản liên quan đến công nợ: Biên bản đối trừ công nợ, biên bản đối chiếu công nợ, biên bả...
Cách hạch toán chiết khấu thanh toán 2024
Hướng dẫn cách thực hiện chiết khấu thanh toán đối với bên bán, bên mua được hưởng và các chứng từ liên quan đ...
Mẫu biên bản trả lại hàng đã mua khi có hàng bán bị trả lại 2024
Mẫu biên bản trả lại hàng đã mua thỏa thuận khi có phát sinh hàng bán bị trả lại theo quy định mới nhất năm 20...
Cách lập hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền theo TT 78 và NĐ 123
Cách lập hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền trong 2 trường hợp: viết hóa đơn hàng khuyến mại không đăng ký...
Dự phòng nợ phải thu khó đòi (Quy định trích lập, điều kiện, hạn mức) 2024
Quy định hướng dẫn về cách trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2024: Thời điểm, điều kiện và mức trích ...
Tổng hợp các mẫu biên bản bàn giao 2024
Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa, tài sản, thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 95
Tổng truy cập: 126.803.257

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại